Sökning: "avvägningar"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade ordet avvägningar.

 1. 1. TECHNICAL DEBT OCH MINDRE MJUKVARUFÖRETAG En fallstudie om hur technical debt kan appliceras på mindre mjukvaruföretag

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jonathan Philipp; Kristian Gocko; [2018-06-29]
  Nyckelord :Technical debt; utveckling; mjukvaruföretag; beslutsfattande; konsekvenser; avvägningar;

  Sammanfattning : Cunningham presented his idea of technical debt in 1992. Recently the term has seen an increase in attention from both the industry and academia. Today it is esti-mated that the global IT debt is around 500 billion dollars and continuing to climb. LÄS MER

 2. 2. Särskild utlänningskontroll. En undersökning av beviskrav och rätten till effektiv domstolsprövning vid kvalificerade säkerhetsärenden.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Melody Elahi Shostari; [2018-02-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den sedan millennieskiftet ökade terrorhotsbilden mot Sverige har bl.a. föranlett ett ökat behov av effektiv lagstiftning som inte bara reglerar bestraffning av terrorbrott utan även reglerar hantering av sådan presumerad brottslighet. LÄS MER

 3. 3. Riskbedömningar, våld och barnets bästa. En studie av vårdnadsprocessens riskbedömningar vid fall av våld, sekretessmarkering och skyddat boende.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hillevi Dahlin Kretz; [2018-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barn i vårdnadstvister lider ökad risk att utsättas för barnmisshandel och upp emot 84 % av barnen i vårdnadstvister har utsatts för våld eller övergrepp. Vikten av att hantera våld i nära relation är därmed av central betydelse vid hanteringen av vårdnadsprocesser. LÄS MER

 4. 4. Förvaltningsplan för Ringsjöns rovfiskbestånd - Problemidentifiering och förslag till åtgärdsplan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Patrik Larsson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Eutrofiering är ett världsomspännande problem för sötvatten. Höga tillflöden av fosfor leder till försämrade förutsättningar för många typer av rovfiskar såsom abborre (Perca fluviatilis) och gädda (Esox lucius). LÄS MER

 5. 5. Edition av företagshemligheter - En ingående studie av intresseavvägningen vid bedömningen av om synnerlig anledning föreligger för edition av företagshemligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Petter Westergren; [2018]
  Nyckelord :processrätt; edition; företagshemlighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den processuella editionsplikten görs en inskränkning till förmån för skyddet av företagshemligheter. När en part vill utfå handlingar som innehåller företagshemligheter fordras nämligen ”synnerlig anledning”. Motiven till inskränkningen är av både enskild och allmän karaktär. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet avvägningar.

Din email-adress: