Sökning: "bedömning av elever med dyslexi"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden bedömning av elever med dyslexi.

 1. 1. Finns förmågan om den inte kommer av sig själv : Röster om bedömning av kunskaper och förmågor hos elever med dyslexi i skolans sociala praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Jonna Wikström; [2017]
  Nyckelord :Dyslexi; läs- och skrivsvårigheter; bedömning anpassningar; kunskapskrav;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att belysa hur några elever med dyslexidiagnos, samt några av deras lärare, resonerar kring betyg och bedömning. Intervjuer har använts som metod för att kunna lyfta fram lärarnas och elevernas tankar och erfarenheter kring det undersökta ämnet. LÄS MER

 2. 2. Ett möte med språklig sårbarhet -anpassningar och särskilt stöd i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Strömberg; [2016]
  Nyckelord :mötet med miljön; relationellt förhållningssätt; språklig sårbarhet; språkstörning; språksvårigheter;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att synliggöra ett möte med språklig sårbarhet i skolan och de pedagogiska anpassningar som vidtas för att underlätta mötet med miljön. I denna studie blir det tydligt hur viktigt positiva förväntningar på elever är liksom ett välfungerande samarbete mellan speciallärare/specialpedagog och övriga pedagoger. LÄS MER

 3. 3. En till en – för alla? : En dator per elev i inkluderande lärmiljöer

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Tord Söderqvist; [2016]
  Nyckelord :Special Education; ICT; IT; assistive technology; special educational needs; disability; dyslexia; attention deficits; accessibility; participation; inclusive education; school improvement; teacher; junior high school; Specialpedagogik; IKT; IT; alternativa verktyg; kompensatoriska hjälpmedel; funktionsnedsättning; funktionshinder; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; koncentrationssvårigheter; tillgänglighet; delaktighet; inkludering; skolutveckling; lärare; grundskola;

  Sammanfattning : Satsningar på en-till-en, det vill säga en dator eller pekplatta per elev, blir allt vanligare i svensk skola, men det finns begränsad forskning om hur detta påverkar elever med funktionsnedsättning och/eller i behov av stöd. I en inkluderande skola behöver tekniken vara tillgänglig för alla och användas i ett meningsfullt sammanhang. LÄS MER

 4. 4. De viktiga proven : Elever i läs- och skrivsvårigheter berättar om sina erfarenheter av förberedelser, anpassningar och genomförande av nationella läsprov i svenska i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Marie Hofvander; [2015]
  Nyckelord :national tests; adjustments; test preparation; assessment; test anxiety; reading and writing difficulties dyslexia; reading comprehension strategies; perspectives of special education; policy enactment; nationella prov; anpassningar; provförberedelser; bedömning; provstress; läs- och skrivsvårigheter dyslexi; läsförståelsestrategier; specialpedagogiska perspektiv; policy enactment;

  Sammanfattning : Hur policyförändringar, som fler nationella prov och tidigare betyg, kan komma till uttryck i verksamheten utforskas i denna studie. Syftet är att undersöka hur några elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi beskriver sina erfarenheter av att göra nationella läsprov i svenska i årskurs 6. LÄS MER

 5. 5. Paulin test av fonologisk medvetenhet: en normering samt utvärdering av testet och faktorer som kan påverka deltagarnas resultat

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Joel Andersson; Markus Berggren; [2013]
  Nyckelord :fonologisk medvetenhet; dyslexi; normering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Fonologisk medvetenhet definieras som förmågan att uppmärksamma, reflektera och manipulera språkljud i ord. I logopedisk diagnostik av specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, utreds bland annat fonologisk medvetenhet eftersom forskning har visat att brister i denna förmåga är karaktäristiskt för många individer med dyslexi. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bedömning av elever med dyslexi.

Din email-adress: