Sökning: "bedömningssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet bedömningssätt.

 1. 1. Lärares syften till den laborativa undervisningen och vad de bedömer. En kvalitativ studie om lärares intentioner till laborativt arbete och vad som bedöms.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Viktor Kvistenberg; [2018]
  Nyckelord :Laboration; laborativt arbete; laborativt syfte; bedömning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på lärares syften med den laborativa undervisningen samt hur de bedömer den. Studien har fått sin empiri efter intervjuer med sex stycken lärare som arbetar i årskurs 4-6. Lärarna är utspridda på fyra skolor som är placerade i tre kommuner. LÄS MER

 2. 2. Nämndemannasystemet ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Kampe; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The focus of my thesis has been the Swedish lay judges. My purpose has been to examine the Swedish system of lay judges and furthermore study it in relation to legal certainty. LÄS MER

 3. 3. IPMA- certifierade projektledares upplevelser av att vara certifierad

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Pettersson Sebastian; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien ämnade att få reda på vad upplevelsen av den Svenska certifieringsprocess hos svenskt Projektforum var samt om det medförde en kompetenshöjning och ett värde hos de individer som har certifierat sig. För att medföra en bredare inblick i vad individer värdesätter i och med en certifiering och för att ge Svenskt Projektforum de verktyg de kan behöva för att förbättra den Svenska certifieringsprocessen utformades denna studie. LÄS MER

 4. 4. "Men vadå eleverna kan väl läsa" : Mätning av läsförståelse på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Julia Gillqvist; [2017]
  Nyckelord :Mäta läsförståelse; svenska; svensklärare; gymnasieskola; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie har en tidigare genomförd litteraturstudie som bakgrund vilken syftade till att kartlägga den kunskapssyn som ligger bakom mätning av elevers läsförståelse. Litteraturstudien visade att forskningsområdet är eftersatt men i en försiktig slutsats konstaterades att det nationella läsförståelseprovet under Lgy11 bättre verkar spegla samhällets kunskapssyn än under Lpf94. LÄS MER

 5. 5. Barnkonventionen som svensk lag -- för barnets bästa?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Thea Palmqvist; [2016]
  Nyckelord :Familjerätt; Barnkonventionen; Inkorporering; Barnets bästa; Barnets rätt att komma till tals; Införlivandemetoder; SOU 2016:19; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In February 2016 The Inquiry on the rights of the child handed over a proposal for an act on incorporating the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) into Swedish law. The purpose of this essay has been to illuminate this proposal in view of the principle of the best interests of the child, and the question at issue has been if the principle would get affected of incorporation, and in that case how. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bedömningssätt.

Din email-adress: