Sökning: "begreppet livsvärld"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden begreppet livsvärld.

 1. 1. Patienten upplevelse av bemötande på akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Julia Mlakar; Agnes Bark; [2017]
  Nyckelord :caregiver; emergency department; encounter; patients; perception; akutmottagning; bemötande; patienter; upplevelse; vårdare;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är det många människor som söker sig till akutmottagningen av olika orsaker. På grund av den stora mängden patienter kan arbetsbelastningen bli hög för vårdpersonalen, och de kan därför tvingas prioritera medicinska aspekter före de psykologiska behoven. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares tal om olika handlingsrepertoarer : En kvalitativ studie om konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Elin Klase; Linda Strandberg; [2017]
  Nyckelord :preschool; teachers; action repertoires; conflict; Bemötande; konfliktsituationer; stöd; förskola;

  Sammanfattning : Preschool teachers talk about different action repertoires A qualitative study on conflict management   Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares tal om handlingsrepertoarer vid medlandet i en konflikt. De frågeställningar studien utgår ifrån är; Vilken handlingsrepertoar ger förskollärare uttryck för utifrån givna konfliktsituationer?  Vilken barnsyn framträder i förskollärares resonemang kring konfliktsituationer? Vilket stöd ges barn som ofta hamnar i konfliktsituationer? Studien kommer även belysa teoretiska ramverk och begrepp. LÄS MER

 3. 3. Förskollärarperspektiv på barns skrivande i förskolan : -      Utifrån ett förstärkt uppdrag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Susann Paulsson; [2017]
  Nyckelord :Pre-school children writing; cognitive development; interplay; experiencing; meaning making; lifeworld; Förskolebarns skrivande; kognitiv utveckling; samspel; erfarande; meningsskapande; livsvärldar;

  Sammanfattning : Studien har fokus på hur ett antal förskollärare tolkar sitt uppdrag när det gäller barns skriftspråkande i förskolan. De två problemformuleringen är följande; Hur tolkar ett antal förskollärare sitt uppdrag när det gäller barns lärande och villkor av skriftspråket? Hur ser ett antal förskollärare på sina förutsättningar att stödja barns skrivande med utgångspunkt i att barn är meningsskapande i sitt sätt att använda skriftspråket? Det teoretiska ramverket utgörs av tre förekommande perspektiv eller synsätt på barns skriftspråksutveckling. LÄS MER

 4. 4. På tal om kvalitet : Pedagogiska diskurser i förskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Gunilla Herrlin; [2017]
  Nyckelord :Planering; utvärdering; kvalitet; systematiskt kvaalitetsarbete; diskursanalys; livsvärd; system;

  Sammanfattning : Abstrakt Författarens namn: Gunilla Herrlin   Titel: På tal om kvalitet-pedagogiska diskurser i förskolan   Engelsk titel: Talk about quality-pedagogical discourses in preschool.                         Studien belyser vilken innebörd personal lägger i begreppet systematiskt kvalitetsarbete och vilka diskursiva perspektiv som kommer till uttryck när arbetsgrupper träffas och diskuterar kvalitetsarbete och hur de ska organisera sitt lokala systematiska kvalitetsarbete inom respektive förskoleområde. LÄS MER

 5. 5. Barn i behov av särskilt stöd : En studie om förskollärares erfarenheter i arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sarah Andersson; Josefine Bergman; [2017]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; förskollärare; livsvärld; fenomen; essens; diagnos; förskoledidaktik.;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till att undersöka hur verksamma förskollärare upplever och beskriver begreppet barn i behov av särskilt stöd samt om de upplever att de har den kunskap som krävs i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Utifrån vårt resultat vill vi undersöka om det stämmer överens med tidigare forskning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet begreppet livsvärld.

Din email-adress: