Sökning: "begreppet livsvärld"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden begreppet livsvärld.

 1. 1. Delaktighetens mångtydighet : En begreppsanalys

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kieron Elofsson; Ida Sandin; [2018]
  Nyckelord :Concept analysis; participation; patient; lifeworld; somatic care; Begreppsanalys; delaktighet; patient; livsvärld; somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet delaktighet saknar en entydig definition. Trots detta har sjuksköterskor i Sverige en skyldighet enligt lag att arbeta för att göra sina patienter delaktiga. Betydelsen av vad delaktighet innebär är inte klarlagd och därför kan det uppstå problem i arbetet för delaktighet. LÄS MER

 2. 2. Patienten upplevelse av bemötande på akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Julia Mlakar; Agnes Bark; [2017]
  Nyckelord :caregiver; emergency department; encounter; patients; perception; akutmottagning; bemötande; patienter; upplevelse; vårdare;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är det många människor som söker sig till akutmottagningen av olika orsaker. På grund av den stora mängden patienter kan arbetsbelastningen bli hög för vårdpersonalen, och de kan därför tvingas prioritera medicinska aspekter före de psykologiska behoven. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares tal om olika handlingsrepertoarer : En kvalitativ studie om konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Elin Klase; Linda Strandberg; [2017]
  Nyckelord :preschool; teachers; action repertoires; conflict; Bemötande; konfliktsituationer; stöd; förskola;

  Sammanfattning : Preschool teachers talk about different action repertoires A qualitative study on conflict management   Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares tal om handlingsrepertoarer vid medlandet i en konflikt. De frågeställningar studien utgår ifrån är; Vilken handlingsrepertoar ger förskollärare uttryck för utifrån givna konfliktsituationer?  Vilken barnsyn framträder i förskollärares resonemang kring konfliktsituationer? Vilket stöd ges barn som ofta hamnar i konfliktsituationer? Studien kommer även belysa teoretiska ramverk och begrepp. LÄS MER

 4. 4. Förskollärarperspektiv på barns skrivande i förskolan : -      Utifrån ett förstärkt uppdrag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Susann Paulsson; [2017]
  Nyckelord :Pre-school children writing; cognitive development; interplay; experiencing; meaning making; lifeworld; Förskolebarns skrivande; kognitiv utveckling; samspel; erfarande; meningsskapande; livsvärldar;

  Sammanfattning : Studien har fokus på hur ett antal förskollärare tolkar sitt uppdrag när det gäller barns skriftspråkande i förskolan. De två problemformuleringen är följande; Hur tolkar ett antal förskollärare sitt uppdrag när det gäller barns lärande och villkor av skriftspråket? Hur ser ett antal förskollärare på sina förutsättningar att stödja barns skrivande med utgångspunkt i att barn är meningsskapande i sitt sätt att använda skriftspråket? Det teoretiska ramverket utgörs av tre förekommande perspektiv eller synsätt på barns skriftspråksutveckling. LÄS MER

 5. 5. På tal om kvalitet : Pedagogiska diskurser i förskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Gunilla Herrlin; [2017]
  Nyckelord :Planering; utvärdering; kvalitet; systematiskt kvaalitetsarbete; diskursanalys; livsvärd; system;

  Sammanfattning : Abstrakt Författarens namn: Gunilla Herrlin   Titel: På tal om kvalitet-pedagogiska diskurser i förskolan   Engelsk titel: Talk about quality-pedagogical discourses in preschool.                         Studien belyser vilken innebörd personal lägger i begreppet systematiskt kvalitetsarbete och vilka diskursiva perspektiv som kommer till uttryck när arbetsgrupper träffas och diskuterar kvalitetsarbete och hur de ska organisera sitt lokala systematiska kvalitetsarbete inom respektive förskoleområde. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet begreppet livsvärld.

Din email-adress: