Sökning: "belastning"

Visar resultat 1 - 5 av 602 uppsatser innehållade ordet belastning.

 1. 1. Hållbar stadsutveckling : En fallstudie av nya stadsdelen Rosendal i södra Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Karin Westberg; [2017]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; hållbar stadsutveckling; ekologisk hållbarhet; stadsplanering; planering;

  Sammanfattning : Världens städer expanderar kraftigt och det ökade invånarantalet leder till en stor efterfråga på bostäder och en större belastning på miljön. Det ställer i sin tur allt högre krav på att den globala stadsutvecklingen sker på ett hållbart sätt. LÄS MER

 2. 2. Prioritetsskillnad mellan SOS och ambulanssjukvård vid uppdrag beställda av vårdcentral

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :William Doss; Tobias Fritze; [2017]
  Nyckelord :Svenskt index för akutmedicinsk larmmottagning; Ambulanssjukvård; Prioritering; Primärvård; RETTS; Övertriagering; Undertriagering; Triage; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har visat att Svenskt index för akutmedicinsk larmmottagning har svårt att prediktera vilka patienter som är akut sjuka respektive icke akut sjuka. Det kan innebära att ambulanssjukvården får köra ett onödigt stort antal uppdrag med hög prioritet vilket i sin tur leder till ökad belastning samt ökade risker, framförallt i trafiken. LÄS MER

 3. 3. Numerisk simulering av sättningar och portryck för en provbank på sulfidjord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ibrahim Al-Zubaidi; [2017]
  Nyckelord :Technology; Finita elementmetoden; geoteknik; portryck; provbank; PLAXIS 2D; soft soil; soft soil creep; sulfidjord; sättningar;

  Sammanfattning : Den finkorniga sulfidjorden som finns längs Norrlandskusten är känd för sin stora sättningsbenägenhet och utgör en potentiell miljörisk genom försurning och urlakning av metaller om den inte hanteras rätt. För att förebygga miljörisker och utveckla jordförstärknings- och grundläggningsmetoder måste en ökad kunskap om sulfidjordar tas fram. LÄS MER

 4. 4. Hur patienten upplever att läsa sin egen patientjournal: : Ett verktyg till ökad delaktighet eller risk för missförstånd och oro?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Sindsjö; Anna-Karin Wallmyr; [2017]
  Nyckelord :patientjournal; patient; uppfattning; egenmakt; attityd; hälsa;

  Sammanfattning : Dokumentation i patientjournalen grundades förmodligen i början av 1700- talet. Inom sjukvården innebär journal kontinuerliga anteckningar om patientens behandling och hälsotillstånd. Journalen är viktig och har som syfte att bedriva en säker vård såväl för personal som patient. LÄS MER

 5. 5. ”När en blir två” : Anhörigas upplevelse i samband med att en närstående med demenssjukdom flyttat hemifrån till särskilt boende

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ulrica Järviniemi; Frida Karlsson; [2017]
  Nyckelord :anhörig; demenssjukdom; flytta isär; särskilt boende; kommunen; intervju;

  Sammanfattning : Demenssjukdom är en av Sveriges stora folksjukdomar och det är många med demenssjukdom som vårdas i hemmet av sina anhöriga. Sjukdomen bryter långsamt ner de kognitiva funktionerna hos den demenssjuke och ställer stora krav på den anhöriges resurser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet belastning.

Din email-adress: