Sökning: "bemanningsbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade ordet bemanningsbranschen.

 1. 1. Attraktiva arbetsplatser : Ur ledarens och medarbetarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Therese Roos; Linda Strömberg; [2018]
  Nyckelord :Attraktiva arbetsplatser; organisationskultur; utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få förståelse för vilka aspekter medarbetare och ledare uppfattar utgör en attraktiv arbetsplats i bemanningsbranschen. Uppsatsen består av relevant litteratur, tidigare forskning samt empiriskt insamlat material inom området. Metoden för studien är kvalitativ genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Bemanningspersonal - ett personaletiskt skyddsnät : En studie om kundföretags syn på bemanningspersonal

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Linnéa Carlsson; Isabella Consoli; [2018]
  Nyckelord :temporary work; temporary workers; work ethics; costumer company; user company; flexicurity; bemanningspersonal; personaletik; bemanningsbranschen; kundföretag; flexicurity;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att identifiera teoretiska begrepp för att kunna förstå kundföretags till synes konsumtionsinriktade hantering av bemanningspersonal. Vidare ämnar studien beskriva den förändrade personaletiken gällande bemanningspersonal, vilken verkar ligga till grund för hanteringen av personalgruppen. LÄS MER

 3. 3. Anställdas motivation och belöningssystem som en påverkande faktor : - en fallstudie om Bemanna AB

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emina Helic; Emmy Ahlqvist; [2018]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; Inre motivation; Yttre motivation; Belöningssystem; Bemanningsföretag; Internt anställda;

  Sammanfattning : Titel: Anställdas motivation och belöningssystem som en påverkande faktor - en fallstudie om Bemanna AB Författare: Emina Helic & Emmy Ahlqvist Nivå: Magisteruppsats, 30 hp Nyckelord: Arbetsmotivation, Inre motivation, Yttre motivation, Belöningssystem, Bemanningsföretag, Internt anställda. Bakgrund: Personalstyrka beskrivs vara ett företags största och svåraste kostnad att kontrollera, vilket är synbart i bemanningsbranschen som är omtalad för en 40% högre personalomsättning än övriga branscher. LÄS MER

 4. 4. Friskfaktorernas roll på ett bemanningsföretag : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Evelina Forsberg; Stina Runesson; [2018]
  Nyckelord :Distance leadership; Health factors; Health investments; Health work; Staffing company; Work environment; Arbetsmiljö; Bemanningsföretag; Distansledarskap; Friskfaktorer; Hälsoarbete; Hälsoinvesteringar;

  Sammanfattning : Människan tillbringar ungefär en tredjedel av dygnet på sin arbetsplats, därför är en god arbetsmiljö av stor vikt. Det finns faktorer i arbetsmiljön som påverkar den enskilda individen i olika utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Som spindeln i ett skört närverk : En studie om hur konsultchefer på bemanningsföretag hanterar personalansvar till följd av att det är på distans

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sissela Nordänger; Lotta Ryman; [2018]
  Nyckelord :Personalansvar; distans; personalansvar på distans; hantering; möjligheter; utmaningar; förtroende; struktur; flexibilitet; coping; copingstrategier;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur hanterar konsultchefer på bemanningsföretag arbetet med personalansvar på distans? Syfte: Syftet med studien är att skildra hur personalansvar på distans hanteras av konsultchefer på bemanningsföretag. Vi vill därmed bidra med kunskap kring hantering av fenomenet personalansvar på distans för verksamma inom bemanningsbranschen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bemanningsbranschen.

Din email-adress: