Sökning: "beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 4782 uppsatser innehållade ordet beteende.

  1. 1. Förebyggande folkhälsoarbete avseende munhälsa - En litteraturstudie om interventioner och teoretiska utgångspunkter för att förebygga karies hos barn och unga

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Maria Menike; [2018-09-17]
    Nyckelord :Folkhälsa; munhälsa; karies; levnadsvanor; socioekonomi; promotion; prevention; Public health; oral health; caries; living habits; socio-economy; promotion; prevention;

    Sammanfattning : Background: Dental health in Sweden is relatively good, but caries is a growing problem in groups of lower socio-economic status. Dental health care for children and adolescents is free in Sweden and it is of great importance to implement good dental hygiene early on in life. LÄS MER

  2. 2. ”DET ÄR LITE TABU…” - En kvalitativ analys kring aspekten att interagera med främlingar

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Emma Franzén; [2018-09-12]
    Nyckelord :Interpersonell kommunikation; muntlig kommunikation; främling; meningsskapande; normer; självuppfyllande profetior.;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att i en svensk stadskontext få en djupare förståelse för agerandetoch idéerna kring situationer att interagera med främlingar.Teori: Teorierna pluralistic ignorance och thomasteoremet används, men även teori sombehandlar situation- och platsbaserad kommunikation för att skapa en bredarekartläggning och djupare förståelse. LÄS MER

  3. 3. Belöningssystem och oönskat beteende inom detaljhandeln - En beskrivning om kopplingen mellan belöningssystem och personliga angelägenheter inom detaljhandeln.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Elma Salcin; Malin Bengtsson; [2018-09-11]
    Nyckelord :Oönskat beteende; personliga angelägenheter; belöningssystem; detaljhandeln; butikschefer; medarbetare; styrsystem.;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Detaljhandeln är en bransch som präglas av förändringar. Tidigare studiervisar att brist på kompetens och utbildning hos sina medarbetare har blivit allt vanligare. Studiertyder även på att det är utmanande för företagen att hitta kompetenta medarbetare som även besitterrätt attityder och värderingar. LÄS MER

  4. 4. Lärares erfarenheter av inkludering av barn med diagnosen ADHD i klassrummet.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Mia Eklöf; [2018-08-07]
    Nyckelord :Inclusion; ADHD; diagnosis; disability; dilemma; relation;

    Sammanfattning : ADHD är en vanligt förekommande diagnos bland barn som kan innebära olika svårigheter i deras vardag. Koncentrationssvårigheter och brist på uppmärksamhet samt förmågan att kontrollera sitt beteende är några av de problem som människor med ADHD kan stå inför. LÄS MER

  5. 5. SOCIALT BETEENDE HOS MÄNSKLIGA TRAFIKANTER SOM STÖD FÖR UTVECKLINGEN AV AUTONOMA FORDON

    Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Elin Hagman; Joachim Pihlgren; [2018-07-04]
    Nyckelord :Kognitiv prototypmodell; moraliska bedömningar; autonoma fordon; beteende; trafik; önskvärt;

    Sammanfattning : Parts of the automotive industry and scientists who aim to realise autnomous ve-hicles have both reported that the interaction between autonomous vehicles and hu-man trafficants will be complex. The need to look to humans in the continuing de-velopment of autonomous vehicles is thus at the very least bicipital. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet beteende.

Din email-adress: