Sökning: "betydelse för hälsa utifrån ett helhetsperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden betydelse för hälsa utifrån ett helhetsperspektiv.

 1. 1. Den hälsodiskursiva praktiken : En etnografisk studie av hälsofrämjande aktiviteter på ett HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Moberg; Malin Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Asylum seekers; unaccompanied refugee children; HVB resident; Pedagogy; Health; Discourse; Empowerment; Sociocultural perspective; Discourse analyze; Health promoting activities; Asylsökande; Ensamkommande barn; HVB-hem; Pedagogik; Hälsa; Diskurs; Hälsodiskursiv praktik; Empowerment; Sociokulturellt perspektiv; Diskursanalys; Hälsofrämjande aktiviteter;

  Sammanfattning : På grund av oroligheter i världen skedde under år 2015 en kraftig ökning av asylsökande, där ibland även ensamkommande barn. Ökning av ensamkommande barn medförde en boendeproblematik för Sveriges kommuner, vilket lett till behov av flertalet nyuppstartade HVB-hem. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för ett bra hälsosamtal utifrån ungdomars perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sandra Vinterljung; Sandra Eek; [2015]
  Nyckelord :pupil centred; health lifestyle tool; health dialogue; elevcentrering; hälsoverktyg; hälsosamtal;

  Sammanfattning : Hälsosamtal med elever i skolan är ett arbetssätt för att främja barns hälsa. Studiens syfte är att beskriva förutsättningar för ett bra hälsosamtal utifrån ungdomars perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Skippa sura drycker!? : En diskursanalytisk studie av språkliga budskap i två artiklar kring sura dryckers inverkan på tandhälsan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jessica Petersson; [2014]
  Nyckelord :Diskurs; budskap; textanalys;

  Sammanfattning : Utgångspunkten är att texters tolkningar har betydelse för såväl individer som samhälle genom att budskap relateras till attityder och uppfattningar av betydelse för den samhälleliga kontexten vari människor jämförs och jämför sig själva gentemot rådande diskursiva normer där det handlar om makt och definitionsmakt samt normalitet och avvikelse (Burr 2003:68f, Fairclough 1992). Här framträder media med sina val av formuleringar som starkt bidragande till upprätthållande av nämnda normativa diskurser (Fox 1993:13, Bildtgård 2002). LÄS MER

 4. 4. Det som sitter i knoppen fastnar i kroppen. Lärares uppfattningar kring fysisk aktivitet och inlärning.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annelie Karlsson; Hanna Melin; Jennie Björnfot Bergström; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGI denna studie undersöktes lärares uppfattningar kring fysisk aktivitets betydelse ocheventuella påverkan på elevers utvecklings- och inlärningsförmåga genom samtalsintervjuer.Vi har sedan fördjupat oss i relevant litteratur och forskning och kopplat det till lärarnasuppfattningar och svar från intervjuerna. LÄS MER

 5. 5. Att skapa en god vårdrelation : En litteraturstudie om patienters erfarenheter av vårdrelationen med sjuksköterskan

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Bonita Palm; Emilia Sundberg; [2013]
  Nyckelord :Nurse-patient relations; Patient perspective; Nurse characteristics and actions; Professional nursing; Joyce Travelbee; Establishing relationships; Vårdrelation; Patientperspektiv; Sjuksköterskans egenskaper och handlingar; Sjuksköterskans profession; Joyce Travelbee; Relationsskapande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelationen tycks ha stor betydelse för patientens välbefinnande och många faktorer kan påverka utvecklingen av relationen i en positiv riktning. Relationen ses främst som ett medel för att uppnå omvårdnadsmålen, men kan även utgöra ett mål i sig. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet betydelse för hälsa utifrån ett helhetsperspektiv.

Din email-adress: