Sökning: "betydelse för hälsa utifrån ett helhetsperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden betydelse för hälsa utifrån ett helhetsperspektiv.

 1. 1. Livet med följder efter stroke : Patienters upplevelser av hälsa efter stroke

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Matilda Söderlund; Hanna Niemelä; [2018]
  Nyckelord :Hälsa; stroke; upplevelse; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke kan medföra kvarstående problem som kan orsaka konsekvenser för patienters hälsa ur ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskor har till uppgift att vägleda patienter att hantera förändringarna som en stroke kan föra med sig. LÄS MER

 2. 2. "Gillar jämn kroppskontakt, att ligga och bli omsluten" - Sensorisk känslighet bland personer med högfungerande autism/aspergers syndrom

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Lindskog; [2018]
  Nyckelord :autism; aspergers syndrom; högfungerande autism; sensorisk känslighet; sexualitet; sensorisk skript; sensorisk aspekt;

  Sammanfattning : Personer med högfungerande autism/aspergers upplever de sensoriska intrycken på ett annorlunda sätt än flertalet andra och många beskriver att de lider av sensorisk överbelastning. Tidigare sexualitetsforskning är begränsad inom autismområdet, likaså är forskning om sensorisk känslighet. LÄS MER

 3. 3. Den hälsodiskursiva praktiken : En etnografisk studie av hälsofrämjande aktiviteter på ett HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Moberg; Malin Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Asylum seekers; unaccompanied refugee children; HVB resident; Pedagogy; Health; Discourse; Empowerment; Sociocultural perspective; Discourse analyze; Health promoting activities; Asylsökande; Ensamkommande barn; HVB-hem; Pedagogik; Hälsa; Diskurs; Hälsodiskursiv praktik; Empowerment; Sociokulturellt perspektiv; Diskursanalys; Hälsofrämjande aktiviteter;

  Sammanfattning : På grund av oroligheter i världen skedde under år 2015 en kraftig ökning av asylsökande, där ibland även ensamkommande barn. Ökning av ensamkommande barn medförde en boendeproblematik för Sveriges kommuner, vilket lett till behov av flertalet nyuppstartade HVB-hem. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för ett bra hälsosamtal utifrån ungdomars perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sandra Vinterljung; Sandra Eek; [2015]
  Nyckelord :pupil centred; health lifestyle tool; health dialogue; elevcentrering; hälsoverktyg; hälsosamtal;

  Sammanfattning : Hälsosamtal med elever i skolan är ett arbetssätt för att främja barns hälsa. Studiens syfte är att beskriva förutsättningar för ett bra hälsosamtal utifrån ungdomars perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Skippa sura drycker!? : En diskursanalytisk studie av språkliga budskap i två artiklar kring sura dryckers inverkan på tandhälsan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jessica Petersson; [2014]
  Nyckelord :Diskurs; budskap; textanalys;

  Sammanfattning : Utgångspunkten är att texters tolkningar har betydelse för såväl individer som samhälle genom att budskap relateras till attityder och uppfattningar av betydelse för den samhälleliga kontexten vari människor jämförs och jämför sig själva gentemot rådande diskursiva normer där det handlar om makt och definitionsmakt samt normalitet och avvikelse (Burr 2003:68f, Fairclough 1992). Här framträder media med sina val av formuleringar som starkt bidragande till upprätthållande av nämnda normativa diskurser (Fox 1993:13, Bildtgård 2002). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet betydelse för hälsa utifrån ett helhetsperspektiv.

Din email-adress: