Sökning: "curriculum på förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden curriculum på förskolan.

 1. 1. Pedagogernas roll i förskolebarnens läs- och skrivutveckling. : En studie om hur förskolepedagogerna arbetar med skriftspråk i förskolan, samt hur de ser på sin roll i att främja barnens lärande inom detta område.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Madelene Thorstensson; [2018]
  Nyckelord :Written language; children; teacher; alphabet; reading; writing; Skriftspråk; barn; pedagog; alfabet; läsinlärning; skrivinlärning;

  Sammanfattning : Syftet med min undersökning har varit att ta reda på hur förskolepedagoger arbetar med att utveckla barns läs- och skrivinlärning. Jag ville ta reda på hur pedagoger främjar denna inlärning, samt hur de ser på sin roll i lärandet. LÄS MER

 2. 2. Framtiden avgörs idag – inte imorgon : En litteraturstudie kring hur elever uppfattar de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Daniéla Melin; Khadra Ismail; [2018]
  Nyckelord :Sustainable Development; Education for sustainable development; ESD; SD; Future; School; Primary School; Elementary school; Environmental ethics; Anxiety; Ecophobia; History; Hållbar utveckling; Utbildning för hållbar utveckling; Framtid; Skola; Grundskola; Mellanstadiet; Miljöproblem; Miljöetik; Ångest; Historia;

  Sammanfattning : Syftet med följande litteraturstudie är att belysa hur elever i förskolan till årskurs sex förhåller sig till hållbar utveckling. Litteraturstudien ger en presentation kring elevers synsätt på de tre dimensionerna inom hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Hur möblerar ni bort spring? Vi möblerar för spring! : En studie av pedagogers syn på fysisk aktivitet i förskolan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofia Björnsdotter Göransson; Jenna Kullberg; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; preschool; phenomenography; knowledge; didactic; norm-critical perspective; Fysisk aktivitet; förskola; fenomenografi; kunskap; didaktik; normkritiskt perspektiv;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate preschool teachers’ knowledge and experiences of physical activity in the preschool indoor environment. To clarify this, we ask the following questions: What view of the concept of physical activity do preschool teachers has? What perceptions are made visible when preschool teachers interpret the objective in the curriculum? What didactic opportunities do preschool teachers see to carry out physical activity in the indoor environment? What norm-critical perspectives are visible in the preschool teachers’ answers? In our study we have chosen to use phenomenography as our theoretical method. LÄS MER

 4. 4. "Är det verkligen verkligt inflytande?" : En analys av förskollärares beskrivningar av inflytandearbete i planerade aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Olivia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Children’s influence; planned activity; preschool; preschool teacher; discourse theory; Barns inflytande; planerad aktivitet; förskola; förskollärare; diskursteori;

  Sammanfattning : Demokrati och barns inflytande är en central del av Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016). Trots att detta är relevant visar tidigare forskning att styrdokumentet saknar utförlig beskrivning för hur demokratiuppdraget ska genomföras i praktiken. LÄS MER

 5. 5. Undervisning i förskolan : en kvalitativ studie om pedagogers uppfattning av undervisningsbegreppet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Johanna Hörnquist; Johanna Hagström; [2018]
  Nyckelord :Teaching; play and learning; development; educator; curriculum; preschool; Undervisning; lek och lärande; utveckling; pedagoger; läroplan och förskola;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar undervisningsbegreppet. Via våra frågeställningar vill vi vidare ta reda på hur pedagogerna uppfattar undervisningsbegreppet i förhållande till sitt uppdrag formulerat i läroplanen och hur de tillämpas i den pedagogiska verksamheten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet curriculum på förskolan.

Din email-adress: