Sökning: "dekonstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet dekonstruktion.

 1. 1. In search of a transformative pedagogy – a study of experiences and consequences amongst teachers facing resistance to workplace based gender training.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helene Brewer; [2018]
  Nyckelord :conscientização; focus group; gender trainers; gender training; power; resistance; snap; transformative pedagogy; workplace based learning; adult education;

  Sammanfattning : Syftet med denna masteruppsats är att söka en transformerande pedagogisk praktik om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Det är en studie av några pedagogers upplevelser och konsekvenser av motstånd i arbetsplatsbaserad undervisning om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. LÄS MER

 2. 2. DEN ANSTÄLLNINGSBARE, DEN ICKE ANSTÄLLNINGSBARE & DEN ALTERNATIVA ANDRE - En kritisk studie om anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mia Gruffman Cruse; [2017-07-07]
  Nyckelord :anställningsbarhet; dekonstruktion; governmentality; habitus; den industriella reservarmén;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka egenskaper somtillskrivs den anställningsbare och den icke anställningsbare på den nutida svenskaarbetsmarknaden för att därmed kunna diskutera möjliga förklaringsmodeller till hur ochvarför dessa kan förstås i termer av makt.1) Vilka personliga egenskaper tillskrivs den anställningsbare, den förste, i platsannonserpublicerade på platsbanken?2) Hur kan de egenskaper som tillskrivs den icke anställningsbare, den andre, förståsgenom dekonstruktion av den ideala första?3) Hur kan den anställningsbare och den icke anställningsbare förstås utifrån begreppengovernmentality, habitus, symboliskt kapital, symboliskt våld och teorin om denindustriella reservarmén?Metod och material: Kvalitativ metod. LÄS MER

 3. 3. "Men annars leker Alfons inte med flickor – så klart!" : Cisnormativ socialisering genom förskoleavdelningars barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Könsidentitet; cisnorm; tvåkönsnorm; transperson; normkritik; queerteori; diskursanalys;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen avser att undersöka representationer och konstruktioner av könskategorier och könsidentitet, samt vilka möjliga könsidentiteter som synliggörs och osynliggörs i ett urval av barnlitteratur hämtad från förskoleavdelningar för 1-3 åringar. Den utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där barnboken ses som en socialiseringsagent. LÄS MER

 4. 4. Flätade röster/aktiva pauser : En studie i Christina Ouzounidis dramatik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl-Fredrik Olsson; [2017]
  Nyckelord :Christina Ouzounidis; dramatik; postdramatik; dekonstruktion;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks Christina Ouzounidis tre dramatexter Heterofil, Naturen, vanorna, tiden, moralen och Spår av Antigone, vilka alla tre bär undertiteln sensus communis. Med en teoretisk bakgrund av dramatexten, postdramatik och dekonstruktion analyseras dramatexterna utifrån teaterhändelse, tema, innehåll och form. LÄS MER

 5. 5. Tilltro och kritik inom rätten : en läsning av Jacques Derridas Lagens kraft

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Amelia Högberg; [2017]
  Nyckelord :Jacques Derrida; law; justice; credit; critique; performativity; deconstruction; supplement; Michel de Montaigne; Blaise Pascal; Walter Benjamin; Jacques Derrida; lag; rättvisa; tilltro; kritik; performativitet; dekonstruktion; supplement; Michel de Montaigne; Blaise Pascal; Walter Benjamin;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to show how the relationship between credit and critique is important for Jacques Derrida’s deconstruction of law. I will start from Force of Law, in which law, as well as justice, is deconstructed by Derrida. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet dekonstruktion.

Din email-adress: