Sökning: "depth of the sea"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden depth of the sea.

 1. 1. Analysis of forest industry exports with RoRo ships - Port of Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Henrik Kappelin; [2018-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Analysis of Hybrid Offshore Floating Wind and Marine Power

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sai Varun kollappillai Murugan; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Wind energy is a major part of renewable energy production. With fossil fuel depletion and climate change at the cusp, it is an absolute need to implement or evolve the current source or utilization of renewable energy. The wind has been dominating the onshore for many decades and offshore wind turbines are available at shallow depths. LÄS MER

 3. 3. Hydrologic modelling of the Zackenberg river basin : an applied study using the Soil and Water Assessment Tool

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Malin Ahlbäck; [2018]
  Nyckelord :Greenland; SWAT; High Arctic; Distributed Hydrologic Modelling; GIS; surface Water; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Since the 1980s, the Arctic has experienced an amplified warming of more than twice the rate of the global-mean, leading to large-scale changes in the Arctic hydrologic system, ultimately having cascading feedbacks on the global climate. However, few of today’s distributed models manage to capture the complex processes in Arctic hydrology, and therefore, the aim of this thesis was to evaluate the usage of the distributed Soil and Water Assessment Tool (SWAT) model, to see whether it could capture the different surface water paths and processes characterizing the Arctic water cycle. LÄS MER

 4. 4. Olika markberedningsmetoders effekt på granplantors (Picea abies) överlevnad och höjdtillväxt vid Siljansfors försökspark

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Anders Johansson; [2018]
  Nyckelord :Scarificaton methods; survival and heigt; Norway spruce seedlings; Picea abies; Markberedningsmetoder; granplantor; överlevnad; höjdtillväxt;

  Sammanfattning : Markberedning är vanligt förekommande när återbeskogning skall ske efter en avverkning. Vilken metod som väljs styrs av olika faktorer som t ex markfuktighet, humuslagrets tjocklek och mineraljordlagrets djup. I detta arbete studeras ett försök vid SLU: s försökspark i Siljansfors, ca 20 km SV om Mora. LÄS MER

 5. 5. Markfuktighetsförhållanden och jordartsfördelningens påverkan på kväve- och fosforförluster från skog och sankmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Eleonor Dacke; [2018]
  Nyckelord :Övergödning; PLC6 typhalt; typhalt; GIS; flödesackumulering; NNH; TWI; DTW;

  Sammanfattning : Övergödningen utgör ett allvarligt hot mot Östersjön och för att kunna åtgärda problemen krävs effektiva metoder för uppskattning av näringsbelastning och källfördelning. Ökad förståelse för bakomliggande orsaksfaktorer till diffusa näringsförluster från skog och sankmark kan förbättra skattningen av belastning och bidra till riktade åtgärder. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet depth of the sea.

Din email-adress: