Sökning: "det viktigaste med islam"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden det viktigaste med islam.

 1. 1. "En slöja är som ett iphone-skal, du skyddar det viktigaste du har" : Hur kommer fördomar till uttryck i skolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mathilda Nilsson; Niclas Woodbride; [2016]
  Nyckelord :religion; teaching; Islam; Islam; lärare; Islam; skola; fördomar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur eventuella fördomar mot Islam och muslimer ser ut och hur dessa hanteras i skolan. Det genomfördes kvalitativa intervjuer med 6 elever och 3 lärare för att finna ett resultat. Studien visar att det förekommer situationer där fördomar spelar en roll i skolan. LÄS MER

 2. 2. Islami den svenska historieundervisningen : Anser gymnasielärare att muslimska gymnasieelever behöver sin egen historia för att förstå sitt eget historiemedvetande och för att förebygga ett ”vi och dem”?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Westrin Anna; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jag har haft två syften i den här uppsatsen och det är dels att undersöka om verksamma gymnasielärare anser att muslimska gymnasieelever behöver sin egen historia för att förstå sitt eget och andras historiemedvetande och dels att studera om de intervjuade lärarna upplever att det finns en vi - och dem- känsla mellan muslimer och icke-muslimer? Jag har använt mig av frågeställningarna:Vilket utrymmer får islam i den svenska historieundervisningen? Påverkar utrymmet av islam i historieundervisningen de muslimska ungdomarnas förutsättningar att förstå sitt eget och andras historiemedvetande? Upplever olika gymnasielärare att det förekommer en vi- och dem- känsla mellan muslimer och icke-muslimer som hämmar muslimernas förutsättningar att utveckla sitt historiemedvetande? Hur kan ett eventuellt vi- och dem-tänkande förbyggas enligt gymnasielärarna?Lärarnas utrymme som de ger åt islam skiljer sig också åt. Vissa lärare ger islam ett eget utrymme, medan andra lärare ger möjligheterna till att de muslimska eleverna kan få jämföra sin egen historia med den västerländska historien. LÄS MER

 3. 3. Security for Cloud Based Services

  Master-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab); KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Sabrina Ali Tandra; S.M. Sarwarul Islam Rizvi; [2014]
  Nyckelord :cloud computing; security; risk; vulnerability; performance; Molntjänster; säkerhet; risk; sårbarhet; utförande;

  Sammanfattning : Cloud computing is a new buzzword in the modern information technology world. Today cloud computing can be considered as a service, similar to the way that electricity is considered a service in urban areas. A cloud user can utilize different computing resources (e.g. LÄS MER

 4. 4. ”Ofta tror jag att det handlar om okunskap helt enkelt” en kvalitativ studie av åtta högstadielärares syn på islamofobi och arbetet med islamofobiska konflikter i skolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stellan Karlsson; Therese Lindblom; [2014]
  Nyckelord :islamofobi; rasism; konflikthantering; högstadiet; lärare;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete inom Lärarprogrammet LP01 Titel: ”Ofta tror jag att det handlar om okunskap helt enkelt” - en kvalitativ studie av åtta högstadielärares syn på islamofobi och arbetet med islamofobiska konflikter i skolaFörfattare: Therese Lindblom, Stellan KarlssonTermin och år: VT14 Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Handledare: Bengt JacobssonExaminator: Lisa WiklundRapportnummer: VT14-1120-14 Nyckelord: islamofobi, rasism, konflikthantering, högstadiet, lärareSammanfattning:Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur högstadielärare i Göteborg förhåller sig till begreppet islamofobi och hur de tänker kring konflikter med islamofobisk grund bland elever.Frågeställningar: • Hur definierar de tillfrågade lärarna islamofobi?• Hur anser de tillfrågade lärarna att islamofobi bör bemötas?• I vilken utsträckning ser de tillfrågade lärarna islamofobi i skolan som ett problem?• I vilken utsträckning upplever de tillfrågade lärarna att de förberetts för att bemöta konflikter av islamofobisk karaktär? För att få svar på syfte och frågeställningar använde vi en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade respondentintervjuer. LÄS MER

 5. 5. "Vad är problemet? Det finns inget problem" : En studie om simundervisning på mångkulturella skolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jesper Seger; Marie-Therese Öberg; [2012]
  Nyckelord :Simning; skola; mångkultur;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med denna studie är att fördjupa kunskaper om vilka strategier lärare och rektorer arbetandes i fyra mångkulturella skolor använder för att inte diskriminera elever som tillerkänner sig religionen islam. Vi har arbetat utifrån följande frågeställningar: Hur ser lärare och rektorer på simundervisningens betydelse i skolan? Hur arbetar skolorna med elever som inte uppnår målet i momentet simning i idrott och hälsa? Hur upplever lärarna och rektorerna elevers och föräldrarnas inställning till ämnet simning? Svaren har analyserats utifrån ett kultursociologiskt perspektiv med särskilt fokus på hur majoritetskulturens normer möter minoritetsnormer, i synnerhet när det gäller trosfrågor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet det viktigaste med islam.

Din email-adress: