Sökning: "diskursiv makt"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden diskursiv makt.

 1. 1. Maktrelationer – diskurser och strategier i vägledningssamtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ida Lovisa Magnusdotter Lindström; [2018]
  Nyckelord :Makt; Diskursanalys; Språk; Institutionella samtal; Strategier;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar studie- och yrkesvägledares hantering av makt och maktpositioner i vägledningssamtal ur ett diskursanalytiskt perspektiv. Arbetets syfte är att undersöka och synliggöra hur studie- och yrkesvägledare resonerar kring och hanterar makt i det praktiska yrkesutövandet. LÄS MER

 2. 2. Familjeåterförening i Sverige : En kritik av den tillfälliga lagen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jacob Ämtvall; [2018]
  Nyckelord :rätten till familjeliv; familjeåterförening; uppehållstillstånd; Lag 2016:752; diskursanalys; Fairclough; anknytning; makt;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att granska regeringens motiveringar för den tillfälliga lagen om begränsade möjligheter att beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Genom att applicera en version av Faircloughs kritiska diskursanalys har undersökningen ämnat avslöja diskursiva praktiker som har lett till en begränsad rätt till familjeåterförening i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Medias framställning av romer : En innehållsanalys av Dagens Nyheters rapportering under åren 2010 & 2014

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Maria Hansson; Matilda Heidenvall Lindner; [2018]
  Nyckelord :innehållsanalys; romer; media; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Romer har historiskt blivit marginaliserade och inte åtnjutit samma rättigheter som majoritetsbefolkningen. I en svensk kontext har romer historiskt sätt bland annat fått utstå diskriminering i form av registrering, tvångssterilisering, fördrivning och särbehandling i skolan. LÄS MER

 4. 4. EN ETNOGRAFISK STUDIE OM MAKTKRITISK ORGANISERING

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Elvira Johansson; [2018]
  Nyckelord :Socialantropologi; Organisationsstrukturer; Maktkritik; Intersektionalitet; Tolkningsföreträde; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den feministiska utopin är vi alla jämlika och styr samhället på bredden snarare än från toppen. Men påverkan från samhällets hierarkiska och prestationskrävande strukturer gör att det är svårare att arbeta fritt från hierarkin. LÄS MER

 5. 5. Artbrottskonstruktionen - En intersektionell diskursanalys av artbrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Sjölin; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Allmän rättslära; Artbrott; Brottslighetens art; Fängelsestraff; Allmänprevention; Straffrättsideologi; Diskursanalys; Intersektionalitet; Ernesto Laclau; Chantal Mouffe; Kimberlé Crenshaw; Kritisk straffrätt; Hegemoni; Gramsci; Nodalpunkt; Diskursiv makt; Intersektionell analys; SOU 2012:34; Prop. 1987 88:120; Kön; Genus; Klass; Underordning; Påföljdssystemet; Straffrättssystemet; Gärningsperson; Rättsskyddssubjekt; Fängelsestraffets syfte; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vad syftar fängelsestraff till? Vem förtjänar fängelsestraff? Vad avser fängelsestraffet att skydda? Denna uppsats undersöker dessa allmänt hållna frågor genom en intersektionell diskursanalys av artbrottskonstruktionen. Artbrottskonstruktionen framgår av 30 kap 4 § 2 st BrB och utgör ett undantag till det svenska påföljdssystemets huvudregel om att fängelse ska utdömas i sista hand. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet diskursiv makt.

Din email-adress: