Sökning: "doktorsavhandling"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet doktorsavhandling.

 1. 1. Nedskrivning av materiella tillgångar –En kvantitativ studie om samband mellan finansiell stabilitet och nedskrivningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Arvid Raa; Elin Söderberg; [2015-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nedskrivningar ska redovisas då tillgångens verkliga värde understiger detredovisade värdet. En viktig fråga är därför hur värdet på tillgångar ska beräknas och hurprövningar för nedskrivningsbehov ska genomföras där rådande redovisningsstandarderkräver subjektiva bedömningar. LÄS MER

 2. 2. Familjen Nolans och det finurliga belöningssystemet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Johnsson Manhal; Tao Hemberg Jankel; [2015-02-03]
  Nyckelord :Belöningssystem; motivation; kommunikation; monetära belöningar; ;

  Sammanfattning : Problemformulering: För att motivera goda prestationer på arbetsplatser och rekrytera flermedarbetare använder sig företag av belöningssystem. Ett belöningssystem behöver ta hänsyntill många faktorer för att fungera då varje mottagare av ett belöningssystem har olika behov. LÄS MER

 3. 3. Gauss – Matematiken för 200 år sedan

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Eva-Karin Lindström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här arbetet behandlar en del av Carl Friedrich Gauss livsverk. En historisk bakgrund om vetenskap ges från Euklides Elementa och om vetenskap från 1500–1800-talet. LÄS MER

 4. 4. När närhet kräver ett avstånd : Ett försök att förbättra förståelsen för anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Sofia Molin Nylander; [2015]
  Nyckelord :anorexi; Pro-ana; begriplighet; kvinnokroppen; Butler; Foucault; retorik; normer; makt; diskurs; genus;

  Sammanfattning : Länge har den medicinska diskursen dominerat med närmast ensamrätt att förstå och förklara ”avvikande” beteenden och det förhållande till kroppen som av dessa följer. Antingen har ätstörningar förklarats med hänvisning till individens biologiska förutsättningar eller, i enlighet med mer sociokulturella intressen, som ett slags resultat av samhällsstrukturers obevekliga makt. LÄS MER

 5. 5. Skolträdgården : Skolträdgårdsarbetets positiva effekter på skolresultat, hälsa och social utveckling för elever i grundskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik; Högskolan i Jönköping/Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik

  Författare :Stina Persson; Ronja Koskinen; [2014]
  Nyckelord :Skolträdgård; utomhuspedagogik; positiva effekter; skolresultat; hälsa; social utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka positiva effekter som forskning visat att skolträdgårdsarbete har för elever i grundskolan. Vidare hade vi för avsikt att göra en kartläggning av skillnader och likheter mellan de vetenskapliga texterna, vilka resultatet är grundat på. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet doktorsavhandling.

Din email-adress: