Sökning: "elder"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade ordet elder.

 1. 1. Äldres upplevelser av möjligheter och hinder till meningsfulla aktiviteter : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Linnéa Wedin; Linnéa Wisberg; [2017]
  Nyckelord :Occupational therapy; home care; ordinary living; environmental factors; health; Arbetsterapi; hemtjänst; ordinärt boende; omgivningsfaktorer; hälsa;

  Sammanfattning : Meningsfulla aktiviteter ingår i arbetsterapeutens kompetens och något som arbetsterapeuter bör grunda sina interventioner i. Syftet med examensarbetet var att beskriva upplevelse av möjlighet och hinder till meningsfulla aktiviteter hos äldre med hemtjänst i ordinärt boende. LÄS MER

 2. 2. Vem bestämmer på demensboendet? - En analys av dementa personers rättsliga ställning i deras kontakt med vård och omsorg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Samuel Brandström; [2017]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; socialrätt; familjerätt; äldrerätt; demens; social and welfare law; administrative law; family law; elder law; dementia; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen kretsar kring diskussionen om dementa personers rättsliga ställning i deras kontakt med vård och omsorg. Det allmänna har en skyldighet att skydda utsatta individer och ge dem möjlighet att leva ett värdigt liv. LÄS MER

 3. 3. Den nationella värdegrunden i praktiken : En kvalitativ studie utifrån enhetechefernas beskrivning av implementeringsprocessen på särskilda boenden för äldre

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Nicolina Elm Ågren; Minna Ahonen; [2017]
  Nyckelord :Social work; manager; implementation; core value; elderly care; Socialt arbete; chef; implementering; värdegrund; äldreomsorg;

  Sammanfattning : The aim of this study is to increase the knowledge of the implementation process of the national core value at residential homes for the elderly, based on manager’s descriptions. The national core values were introduced in the Social Service Act (SFS 2001:453) 2011 with the aim to increase the quality in the elderly care. LÄS MER

 4. 4. Hemtjänsten i Växjö kommun : En fallstudie om personal- och ruttplanering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Kristoffer Nählstedt; Martin Norén; [2017]
  Nyckelord :Home care; elder care; time spent with the elder; planning; process planning; process mapping; route planning; forecasting.; Hemtjänst; äldreomsorg; kontinuitet; brukartid; planering; planeringsprocesser; processkartläggning; ruttplanering; prognostisering.;

  Sammanfattning : Kurs: Examensarbete i logistik för Civilekonomprogrammet, 4FE19E, VT17 Författare: Martin Norén och Kristoffer Nählstedt Handledare: Hana Hulthén Examinator: Helena Forslund Titel: Hemtjänsten i Växjö kommun - En fallstudie om personal- och ruttplanering Bakgrund: Boendeformen särskilt boende har minskat påtagligt de senaste åren och förväntas minska ytterligare i framtiden. Samtidigt ökar andelen äldre som är i behov av vård och omsorg. LÄS MER

 5. 5. Uppsökande tandvård och upplevelser om dess effekt på oral hälsa hos beroende äldre

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Anna Czarnecka; [2017]
  Nyckelord :dental hygienists; domiciliary dental care; elder care homes; oral health; oral hälsa; tandhygienister; uppsökande tandvård; vårdboende;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka tandhygienisters erfarenheter av uppsökande tandvård och deras upplevelser om dess effekt på oral hälsa hos beroende äldre. Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Nio legitimerade tandhygienister som arbetar med uppsökande tandvård inkluderades i studien. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet elder.

Din email-adress: