Sökning: "elevernas syn på lärarna"

Visar resultat 1 - 5 av 362 uppsatser innehållade orden elevernas syn på lärarna.

 1. 1. Lärarnas syn på friluftsliv i Idrott och Hälsa : En kvantitativ studie om Idrott och Hälsa lärares syn på undervisningen i friluftsliv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andersson Adam; [2017]
  Nyckelord :Curriculum; Outdoor education; Physical education teacher; Physical education; Skolverket; Friluftsliv; Idrottslärare; Idrott och Hälsa; Läroplanen; Skolverket;

  Sammanfattning : Friluftsliv blir ett allt större ämne i skolan i Sverige. Det är ett ämne som ska uppta en tredjedel av ämnet Idrott och Hälsa enligt läroplanen. I denna kvantitativa undersökning har det framkommit att de flesta idrottslärare anser att de har tillräckligt med materiella resurser för att undervisa i friluftsliv. LÄS MER

 2. 2. Kompetensutveckling - En intervjustudie med sju lärare angående deras syn på fortbildning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Nordström Foucard; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Engelsk titel:Professional development – an interview-based study with seven teachers regarding their view on extended education within their professionNyckelord:Kompetensutveckling, fortbildning, lärares professionsutveckling, kollegialt lärande, matematiklyftetSammanfattning:Kompetensutveckling kan ske på olika sätt, och ett av sätten är genom olika former av fortbildning. Så tidigt som på 1800-talet började lärare att arrangera olika möten på eget initiativ i Sverige för att få utöka sin kompetens tillsammans med andra lärare, något som senare kom att styras mer av staten. LÄS MER

 3. 3. Användning av IKT i matematikundervisning : En intervjustudie med matematiklärare 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Rand Alshemas; [2017]
  Nyckelord :digitala verktyg; IKT; matematikundervisning; digital kompetens; motivation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka de IKT med fokus på digitala verktyg som lärare använder i matematikundervisning idag och vilka mål de har med att integrera digitala verktyg. I studien presenteras olika digitala verktyg som används i matematikundervisning, följt av en kort analys. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer på nationella idrottsutbildningar inom handboll : en kvalitativ studie av elevernas utvecklingsmiljö ur ett handbollslärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Tilda Wiiand; Anna Lidholm; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna uppsats är att undersöka vad handbollslärare som undervisar i specialidrott på nationella idrottsutbildningar (NIU) inom handboll anser om sin påverkan på elevernas utveckling. För att uppnå uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats:Hur beskriver handbollslärarna utvecklingsmiljön på Sveriges NIUhandbollsgymnasium?På vilket sätt finns Henriksens omarbetade framgångsfaktorer representerade i elevernas utvecklingsmiljö?MetodHandbollslärarnas syn på elevernas utvecklingsmiljö undersöks med hjälp av en kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan matematiklärares syn på formativ bedömning och deras undervisning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :William Svensson; Anton Lamberg; [2017]
  Nyckelord :Formative assessment; mathematics teacher; upper secondary school; feedback; mathematics teaching; ongoing process; Formativ bedömning; matematiklärare; gymnasiet; återkoppling; matematikundervisning; pågående process;

  Sammanfattning : Det här är en studie om sambandet mellan matematiklärares syn på begreppet formativ bedömning och deras undervisning i gymnasieskolan. Det har genomförts intervjuer med fem matematiklärare på gymnasiet och observationer av deras matematiklektioner. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet elevernas syn på lärarna.

Din email-adress: