Sökning: "ersättning skada"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden ersättning skada.

 1. 1. Tillräckligt kränkt? - En studie av särskilt utsatta yrkesgruppers rätt till kränkningsersättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Robertson Hållenius; [2017]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kränkningsersättning är ett rent ideellt skadestånd. Syftet med ersättningen är att kompensera de momentana känslor som uppstått hos den skadelidande när denne utsatts för ett angrepp mot den personliga integriteten. Det är skadan som ersätts och denna skada bestäms utifrån ett antal objektiva kriterier. LÄS MER

 2. 2. Kompensation till grannar vid genomförande av detaljplan

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Linn Ekeroth; Lovisa Sörensson; [2017]
  Nyckelord :Local plan; compensation; neighbours; planning and building act; environmental act; Detaljplan; kompensation; grannar; plan- och bygglagen; miljöbalken;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle under ständig utveckling där byggnation av fastigheter och infra-struktur är av stor betydelse. Med hjälp av detaljplaner kan exploateringsområden planeras och ligga till grund för utveckling. LÄS MER

 3. 3. Bolagsledningens ansvar för indirekt skada - Särskilt i koncernförhållanden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikaela Wedbäck Pizevska; [2017]
  Nyckelord :Associationsrätt; Bolagsrätt; Koncernrätt; Skadeståndsrätt; Aktieägare; Bolagsledning; Styrelse; VD; Aktiebolag; Koncernbolag; Indirekt skada; Externt ansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There is ongoing discussion in company law on the question of corporate management liability to pay damages. Although it is not uncommon for harm to be inflicted on a company by its own management, it is rare for management to be held accountable towards the company, and even less so towards shareholders. LÄS MER

 4. 4. Ett försäkringsbolags bundenhet av felaktigt besked i samband med skadereglering

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Klara Carinder; [2017]
  Nyckelord :skadereglering; försäkringsavtal;

  Sammanfattning : När en försäkringstagare tecknar en försäkring hos ett försäkringsbolag ingås ett försäkringsavtal mellan parterna. Innebörden av detta avtal preciseras av försäkringsvillkoren. LÄS MER

 5. 5. Mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen : Förutsättningar för friköp, upplåtelse och upphävande av renskötselrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabella Löb; [2016]
  Nyckelord :renskötselrätt; upplåtelse; friköp; statens mark; samer; upphävande; avsevärd olägenhet;

  Sammanfattning : Renskötselrätt tillkommer samer som är medlemmar i en sameby. Denna rätt grundar sig på urminnes hävd och sedvana och ett antal andra rättigheter, som att uppföra mindre byggnader och att jaga eller fiska, tillkommer till renskötselrätten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ersättning skada.

Din email-adress: