Sökning: "ersättning skada"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden ersättning skada.

 1. 1. Mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen : Förutsättningar för friköp, upplåtelse och upphävande av renskötselrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabella Löb; [2016]
  Nyckelord :renskötselrätt; upplåtelse; friköp; statens mark; samer; upphävande; avsevärd olägenhet;

  Sammanfattning : Renskötselrätt tillkommer samer som är medlemmar i en sameby. Denna rätt grundar sig på urminnes hävd och sedvana och ett antal andra rättigheter, som att uppföra mindre byggnader och att jaga eller fiska, tillkommer till renskötselrätten. LÄS MER

 2. 2. Utomobligatoriska direktkrav – Om skadeståndsanspråk mot medkontrahentens medkontrahent

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Kohrtz; [2016]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; tort law; kontraktskedja; avtalskedja; utomobligatoriska direktkrav; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When the debtor of a contract delegates his duty to perform under the contract to a third party, a chain of contracts is created. This type of chain of contracts often appears within construction agreements, when the contractor enters into an agreement with a sub-contractor in order to fulfil his obligations towards the employer. LÄS MER

 3. 3. Distribuerad elproduktion och mikroproduktion av solel : En studie av energibolagens roll vid egenproduktion av el

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Johan Arvidsson; [2016]
  Nyckelord :Distribuerad elproduktion; mikroproduktion; solceller; affärsmodeller;

  Sammanfattning : I dagsläget erbjuder ett flertal energibolag produkter och tjänster som är relaterade till mikroproduktion av solel vilket kan verka irrationellt då en minskad energianvändning hos företagets kunder leder till minskad lönsamhet för kärnverksamheten. En ökande efterfrågan på mikroproducerande anläggningar skapar därför ett behov av förändring av företagens nuvarande affärsmodeller. LÄS MER

 4. 4. Ansvarsförsäkringars effekt på bolagsledningens skadeståndsansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :Försäkringsrätt; Associationsrätt; Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bolagsledningens skadeståndsskyldighet regleras i 29 kap ABL och innebär att VD och styrelseledamöter kan bli krävda på ersättning för skador som orsakats av deras vållande då de fullgjort sitt uppdrag för bolaget. Det är sedan bolaget, aktieägare samt vissa andra som kan kräva ersättning för skada. LÄS MER

 5. 5. Entreprenörens ansvar för skada som drabbar annat än entreprenaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maja Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; entreprenadrätt; försäkringsrätt; avtalsrätt; avtalstolkning; allmänna bestämmelser; AB 04; kontraktspart; standardavtal; utomobligatoriskt skadestånd; inomobligatoriskt skadestånd; sakskada; egendomsskada; ren förmögenhetsskada; tredjemansskada; ansvar; skadeståndsansvar; entreprenöransvar; beställaransvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid entreprenadarbeten kan skador uppstå på olika typer av egendom som inte tillhör själva entreprenadarbetena enligt entreprenadavtalet. Det är viktigt att en entreprenör kan överblicka vilka risker denne tar vid utförande av kontraktsarbeten, inte minst eftersom denne behöver teckna lämpliga försäkringar som täcker riskerna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ersättning skada.

Din email-adress: