Sökning: "estetiska ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 439 uppsatser innehållade orden estetiska ämnen.

 1. 1. Diskursiva positioneringar till de estetiska ämnenas legitimitet : En studie om hur lärare talar om sina kurser i estetiska ämnen sedan gymnasiereformen 2011

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Camilla Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Bilddidaktik; Estetiska ämnen; bildämnet; diskurs; diskursteori; bildningsideal; bildundervisning; kvalitativ analys;

  Sammanfattning : Studiens syfte handlar om att undersöka hur lärare med specifik ämnesprofil talar om estetiska ämnen sedan gymnasiereformen 2011. I studien medverkade verksamma lärare från tre gymnasieskolor i Mellansverige som erbjuder estetiska programmet med inriktning mot bild. LÄS MER

 2. 2. Dyslektikers kreativitet i samspel med kunskap : Att arbeta med estetiska ämnen för att nå framgång och utveckling

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Yaakob Saliba; Tim Ellsén; [2018]
  Nyckelord :Dyslexi; estetiska ämnen; läs- och skrivsvårigheter; självförtroende; självkänsla och fonologisk medvetenhet.;

  Sammanfattning : Dyslektiker har en fallenhet för att tänka visuellt istället för att tänka alfabetiskt. Genom att ha detta i åtanke kan en lärare använda sig av estetiska ämnen för att underlätta för en dyslektikers läs- och skrivinlärning. Musik hjälper elever med deras språkförståelse, fonologiska medvetenhet och läsinlärning. LÄS MER

 3. 3. Bild som arbetssätt i SO

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Madelene Roos; Indira Stevanovic; [2018]
  Nyckelord :Estetik i SO; Estetiska uttrycksformer; Bild; Bild i SO; Arbetssätt; Undervisning; Skapande; Inspiration;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande självständiga arbete är att fördjupa kunskapen om hur fem lärare i årskurserna 1–3 använder sig av bild som arbetssätt i undervisningen av samhällsorienterade ämnen samt vilka för- och nackdelar som kan finnas. För att komma fram till ett resultat har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med fem lärare och vi har tolkat vår empiri genom Deweys pragmatiska teori och begreppet ”Learning by doing”. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationens former : - En undervisningsutvecklande ansats för bildläraresom undervisar nyanlända

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Sofia Julia Kujala; [2018]
  Nyckelord :Undervisning; Nyanländ; Språkutveckling; Bildämnet.;

  Sammanfattning : Som lärare i Sverige möter vi ständigt elever med annat modersmål än svenska ochsom har en annan kulturell bakgrund. I praktiskt estetiska ämnen blir det dessutomallt vanligare att nyanlända läser tillsammans med svensktalande elever. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg och digital kompetens i bildämnet - en intervjustudie med bildlärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Paulina Widén Wolinska; [2018]
  Nyckelord :bildämnet; digitalt bildarbete; digitalisering; digital kompetens; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och synliggöra lärares användning av digitala verktyg inom bildämnet på högstadiet och gymnasiet, samt undersöka om bildlärares digitala kompetens kan påverka elevernas digitala kompetensutveckling. För att fullgöra syftet har följande forskningsfrågor formulerats: vilka digitala verktyg och program används i bildundervisning och på vilket sätt? Och hur ser bildlärare på sin digitala kompetens? Studiens teoretiska angreppsätt innefattar ett sociokulturellt perspektiv med fokus på artefakter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet estetiska ämnen.

Din email-adress: