Sökning: "examensarbete genus förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden examensarbete genus förskolan.

 1. 1. ”Allt som är främmande och svårt kanman lätt stöta ifrån sig.” : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med barn i behov av särskilt stöd.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Lundqvist; [2016]
  Nyckelord :förskola; inkludering; genus;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att fördjupa kunskapen om pedagogers uppfattning om barn i behovav särskilt stöd i förskolan. Vad anser pedagogerna utmärker ett barn i behov av särskilt stöd? Hur anpassar pedagogerna verksamheten utefter olika barns förutsättningar? Studien som ligger till grund för resultaten i detta examensarbete har utförs genom en kvalitativ studie och data har inhämtats genom kvalitativa intervjuer; tre intervjuer med verksamma pedagoger inom förskolan som alla har erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 2. 2. Reflektioner kring genuspedagogik - från teori till praktik. En kvalitativ intervjustudie med tre pedagoger. Uppsats/Examensarbete: 15 hp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Lennermo; [2015]
  Nyckelord :Feministisk poststrukturalism; förskollärare; genu;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur tre pedagoger, verksamma igenusinriktade förskolor, reflekterar kring genus i förskolan. Specifikt inriktar vi oss på hurpedagogerna exemplifierar situationer i förskolans verksamhet där genus synliggörs. LÄS MER

 3. 3. Förskolebarns inomhuslek ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Malmberg; [2014]
  Nyckelord :flickor; förskola; genus; innemiljö; lek; lekmaterial; pojkar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om förskolebarns (3-5 år) lek inomhus ur ett genusperspektiv. Syftet med denna studie är att undersöka hur flickor och pojkar använder och leker i innemiljön på förskolan, samt vilket lekmaterial de väljer i sina lekar. LÄS MER

 4. 4. Bilden i barnboken : En kvalitativ studie kring förskollärares uppfattningar kring barnbokens betydelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen; Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Emma Kallin; Lina Jonasson; [2014]
  Nyckelord :Barnböcker; barnlitteratur; förskola; bilder; genus;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att få kunskap om vad några yrkesverksamma förskollärare har för uppfattningar kring bilder i barnböcker. I studien ställs fyra frågeställningar; Hur beskriver förskollärare en barnbok? Vad anger förskollärarna för skäl till att använda barnboken i verksamheten? Vad anser förskollärare är viktigt innehåll i en barnbok? Hur beskriver förskollärare bildens betydelse i barnböcker? Vi har samlat in information genom att genomföra kvalitativa intervjuer med åtta förskollärare från olika förskolor i norra Sverige. LÄS MER

 5. 5. Genusvurpor : en essä om hur samhällsnormen frodas i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sarah Wahlstedt; [2013]
  Nyckelord :gender; norms; pre-school; professional educator; knowledge; approaches; curriculum; genus; normer; förskola; professionell pedagog; kunskap; förhållningssätt; läroplan;

  Sammanfattning : In my thesis I have chosen to examine pre-school from a gender perspective, focusing on the current norms of society that are also influencing pre-school. My thesis is written in the form of an essay, which means that reflections are a substantial part, and writing has become a part of my process of learning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet examensarbete genus förskolan.

Din email-adress: