Sökning: "exempel på inledning"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden exempel på inledning.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn som far illa.

  Magister-uppsats,

  Författare :Sophie Lindén; Caroline Malmsjö; [2018]
  Nyckelord :Erfarenheter; Barn som far illa; Familjecentrerad vård;

  Sammanfattning : Inledning: Den svenska hälso-och sjukvården för barn ska bedrivas i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter. I konventionen står att alla barn har rätt till skydd mot fysiskt eller psykiskt våld, vanvård, övergrepp och utnyttjande av förälder eller annan som tar hand om barnet. LÄS MER

 2. 2. Elevers attityd gentemot skolan och ämnet matematik : Har kön eller årskurs någon betydelse?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Tellander; Hanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Attityd; skolan; matematik; årskurs; självförtroende;

  Sammanfattning : Inledning: I Sverige mäts elevers kunskapsnivåer inom matematik genom olika typer av undersökningar och exempel på sådana är Trends in Mathematics and Science study (TIMSS), PISA och de nationella proven i matematik.  TIMSS genomförs vart fjärde år och undersöker elevers (årskurs 4 och 8) kunskaper inom matematik och naturvetenskapliga ämnen och har sedan2011 haft en resultatutveckling avseende kunskapsnivån som pekar uppåt. LÄS MER

 3. 3. Arbete med texttypen berättande text

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Berättande text; Pippi Långstrump; lässtrategier; skrivstrategier; resonemang;

  Sammanfattning : Eleverna i svensk skola ska få undervisning i olika texttyper. De ska utveckla läs- och skrivstrategier för att kunna tolka och förstå samt urskilja och skriva berättande texter. Genom att utveckla goda läs-och skrivstrategier får de också möjlighet att utveckla sin läs-och skrivförmåga. LÄS MER

 4. 4. Barnets behov sätts i centrum : pedagogers reflektioner om konflikthantering i samlingssituationen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sandra Abrahamsson; Frida Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :förskola; samling; konflikt; hantering; konfliktförebyggande;

  Sammanfattning : Inledning Varje dag sker konflikter i förskolan och som en del i vårt uppdrag beskrivs det att förskolan ska stötta barnen till att utveckla sin förmåga att kunna fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och att ta ansvar för att det finns gemensamma regler i förskolan. Vi har valt att i denna studie lägga vårt fokus på pedagogers reflektioner kring konflikthantering i samlingssituationen. LÄS MER

 5. 5. Dataskyddsförordningens påverkan på företags marknadsföringsarbete : Nya regler för företag som hanterar personuppgifter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Ellinor Andersson; Fredrika Wessberger; [2018]
  Nyckelord :General Data Protection Regulation; GDPR; personal data; marketing.; Dataskyddsförordningen; GDPR; personuppgifter; marknadsföring.;

  Sammanfattning : Inledning: Det har blivit allt svårare att skydda personuppgifter på grund av den snabbt växande tekniska utvecklingen. Personuppgifter flödar mellan länder i stor utsträckning vilket ställer krav på ett mer sammanhängande dataskydd inom Europeiska unionen. Den 25 maj 2018 kommer en ny EU-förordning att träda i kraft. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet exempel på inledning.

Din email-adress: