Sökning: "exkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 382 uppsatser innehållade ordet exkludering.

 1. 1. Elever i matematiksvårigheter : - En studie om hur skolan arbetar för att hjälpa och motivera elever som är i behov av särskilt stöd.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Lina Kristiansson; Marianne Persson; [2017]
  Nyckelord :Differentiering; exkludering; hjälpinsatser; inkludering; matematiksvårigheter; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några utvalda skolor arbetar med elever som är i behov av särskilt stöd vid matematikundervisningen. I studien används observationer av lektioner och intervjuer med lärare samt specialpedagog som metoder för att få svar på våra frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Åldersdiskriminering och äldres hälsa – En litteraturstudie om upplevd och faktisk diskriminering på grund av ålder och kopplingen till äldres hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Charlotta Liedberg; [2016-08-24]
  Nyckelord :åldersdiskriminering; ålderism; exkludering; äldre; hälsa; age discrimination; ageism; exclusion; elder; health;

  Sammanfattning : Introduction: The share of elderly people increases and the importance of working towards a healthy and active ageing, as well as opposing age-related discrimination become a priority both on a national and an international scale. It has been shown that the experienced discrimination has a negative effect on the physical and mental health. LÄS MER

 3. 3. Medskapande medborgardialog i planprocesser - En skenbar utveckling i Borås Stad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Carolina Dolff; [2016-06-27]
  Nyckelord :Medskapande; Medborgardialog; Planprocesser; Stadsplanering; Medborgarinflytande; Planerare;

  Sammanfattning : Processen för den fysiska planeringen har förändrats och utvecklats över tid.1 Inslag av dialog har blivit allt viktigare i planeringspolicy och praktik. LÄS MER

 4. 4. HELA STADEN - En kvalitativ studie om hur Göteborgs stad försöker motverka segregationen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefine Ekström; Teresia Christiansen Rudhe; [2016-06-16]
  Nyckelord :Segregation; bostadspolitik; social blandning; social hållbarhet och gentrifiering.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att genom en kvalitativ ansats undersöka hur Göteborgsstad arbetar för att minska boendesegregationen i staden. Vi undersökte tvåområden, Hammarkullen och Frihamnen, som på två olika sätt försöker motverkasegregationen och skapa social blandning. LÄS MER

 5. 5. "...kvinnors familjesituationer gör det svårare för dem än för män att kombinera den politiska karriären med familjeliv och äktenskap." Ett genusvetenskapligt metaperspektiv på två rapporter i demokratiutredningen 2014.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Theresa Härsjö; [2016-04-05]
  Nyckelord :demokrati; demokratiutredningen 2014; statsvetenskap politisk teori; genusvetenskap; feministisk teori; diskursanalys; representativitet; representativ demokrati; konstruktion av kön och grupper;

  Sammanfattning : Studiens syfte och frågeställningar formuleras utifrån demokratiutredningen 2014 som har iuppdrag att på olika sätt utreda hur den representativa demokratin ska utvecklas i nationelloch lokal kontext i Sverige. Syftet med studien är att anlägga ett genusvetenskapligt metaperspektiv på två utvalda rapporter från den nya demokratiutredningen och genom en diskursanalys synliggör studien andra perspektiv, förståelser och dilemman av formulerade vetenskapliga problem som främst utgår från statsvetenskaplig och politisk teoretisk diskurs. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet exkludering.

Din email-adress: