Sökning: "exkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 426 uppsatser innehållade ordet exkludering.

 1. 1. Nyanlända elevers språkutveckling i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Edin Vehabovic; [2017]
  Nyckelord :fri lärandemiljö; fritidshem; inkludering; interaktion; mediering; nyanlända elever; språkutveckling;

  Sammanfattning : I denna studie vill jag undersöka hur pedagoger på två olika skolors fritidshem arbetar för att främja nyanlända elevers språkutveckling? Vilka metoder använder pedagogerna samt hur reflekterar de kring inkludering samt exkludering? Det handlar om att erbjuda lekar, aktiviteter och att nyanlända eleverna snabbt kommer i kontakt med svenska språket. Tydligt var att det lärande som sker i verksamheterna handlar om fri lärandemiljö där interaktion sker i ett socialt samspel mellan eleverna. LÄS MER

 2. 2. "Ursäkta, vad sa du?"

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Hovenberg; Emelie Jönsson; [2017]
  Nyckelord :exkludering; flerspråkighet; inkludering; modersmål; samspel;

  Sammanfattning : Immigrationen har ökat till Sverige under senare år. Detta leder till att det ställs högre krav på arbetet kring språk i förskolan. Studiens syfte går ut på att undersöka hur pedagoger arbetar för att främja barns språkutveckling. Det finns två frågeställningar som hjälper till att besvara studiens syfte. LÄS MER

 3. 3. Får jag vara med? : En studie om inkludering/exkludering i den fria leken

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carolin Smail; Frida Knudsen; [2017]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; inkludering; exkludering; den fria leken;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka inkludering/exkludering av barn i vardagliga aktiviteter på förskolan. Vår forskningsfråga är ˮHur inkluderas/exkluderas barn i den fria leken med andra barn på förskolan?ˮ. LÄS MER

 4. 4. Lesbiska föräldrars upplevelser av vården i samband med barnafödande och barnmorskans stödjande åtgärder : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Sabina Zupanc; [2017]
  Nyckelord :Lesbiska; Upplevelse; Föräldrar; Medmamma; Barnmorska;

  Sammanfattning : Mödra- och förlossningsvården i Sverige har riktlinjer för hur vården skall bedrivas för att kunna ge god vård inom reproduktiv och sexuell hälsa. De mänskliga rättigheterna betonar alla människors lika värde oavsett sexuell läggning. LÄS MER

 5. 5. Varför urfolksautonomi? : En kvalitativ studie om urfolkskvinnors argumentation kring autonomi i Bolivia

  Master-uppsats,

  Författare :Olivia Thunborg; [2017]
  Nyckelord :Indigenous peoples; reasoning about indigenous autonomy; Charagua; freedom; rights.; Urfolk; argumentation kring urfolksautonomi; Charagua; frihet; rättigheter;

  Sammanfattning : Bolivia's indigenous peoples have long been and are still exposed to extensive violations, such as exclusion in working life, education and health care. The indigenous peoples of the country are demanding their right to greater political participation and greater access to rights. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet exkludering.

Din email-adress: