Sökning: "för och nackdelar med evidensbaserad"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden för och nackdelar med evidensbaserad.

 1. 1. Patientens upplevelse av vårdmiljön i enkelsal kontra flersal. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cajsa Andersson; Maria Boe Werneström; [2017]
  Nyckelord :upplevelse; enkelsal; flersal; patient; vårdmiljö; rumspreferens; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: sjukvården genomgår ett paradigmskifte där dagens sjukvårdsinrättningar har svårt att möta patienternas komplexa behov. Nya riktlinjer ska hjälpa till att stärka bevisen för evidensbaserad design (EBD) och mycket tyder för att enbart enkelsalar bör rekommenderas. LÄS MER

 2. 2. Utemiljö som vårdmiljö : hur utemiljön vid vård- och omsorgsboenden för personer med demenssjukdom kan bli en tillgång för att främja fysisk aktivitet och fallprevention

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Madeleine Liljegren; [2017]
  Nyckelord :demenssjukdom; demensvänlig utemiljö; evidensbaserad hälsodesign; fallprevention; fysisk aktivitet; processgenomförande; processutveckling; processutvärdering och vårdmiljö;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie utvecklar, genomför och utvärderar en process för hur en fallpreventiv utemiljö kan bli en tillgång i den befintliga vårdmiljön för att främja fysisk aktivitet, vid vård- och omsorgsboenden för personer med demenssjukdom. Utgångspunkten är dels att många personer boendes på Vellinge kommuns vård- och omsorgsboenden råkar ut för fallolyckor och dels att fysisk aktivitet som fallprevention inte genomförs som åtgärd i någon större omfattning. LÄS MER

 3. 3. Dualiteternas förbannelse : En översikt över evidensproblematiserande litteratur och dess implikationer för utbildningsområdet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Peter Ivarsson; [2016]
  Nyckelord :evidens; vetenskapsteori; utbildning; utbildningspolitik; implementering; utbildningsvetenskap; evidensbaserad; cochrane; cochrane-formatet; cochraneformatet; utbildningsvetenskap; newpublicmanagement; RCT; randomiserade; kliniska; prövningar; vetenskapsdiskurs; OECD; evidensrörelsen; systematisk översikt; systematiska översikter; metaanalys; metaanalyser; vetenskapsparadigm; metodologisk; stringens; praktisk; relevans; registerstudier; critical; appraisal; critical-appraisal; datatvätt; evidensdefinitioner; kvantitativ; kvalitativ;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar debatten om hur den svenska skolan ska evidensbaseras på bästa sätt. Olika former av evidensdefinitioners lämplighet för tillämpning inom utbildningsområdet utgör således fokus i uppsatsen och undersöks med hjälp av två svenska tvärvetenskapliga antologier och en svensk fenomenologisk doktorsavhandling. LÄS MER

 4. 4. Att vaccinera eller inte vaccinera sitt barn mot mässling-påssjuka-röda hund : Faktorer som påverkar föräldrars beslut - En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Agnes Lindström; Viktor Andersson; [2015]
  Nyckelord :Vaccination; Decision making; Parents; MMR; Vaccine Hesitancy; Vaccination; beslutsfattande; föräldrar; MPR;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vaccinationstäckning är ett av de viktigaste och mest kostnadseffektiva sättet att förbättra den globala folkhälsan. Trots det uppfattas vacciner som osäkert och onödigt av allt fler individer. Försämrad vaccinationstäckning påverkar flockimmuniteten med ökad risk för nya sjukdomsutbrott och epidemier. LÄS MER

 5. 5. Internet som hälsopromotivt informationsverktyg för att främja psykisk hälsa bland unga vuxna : En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Idrott, hälsa och fysisk aktivitet; Högskolan i Halmstad/Idrott, hälsa och fysisk aktivitet; Högskolan i Halmstad/Idrott, hälsa och fysisk aktivitet

  Författare :Sandra Sandberg; Jennifer Ultege; Suzana Gisselman; [2015]
  Nyckelord :attityder; internet; psykisk sjukdom; sjukvård.;

  Sammanfattning : Förhållandet mellan sjukvården och målgruppen är problematiskt och yrkeskunniga inom området efterfrågar arenor för att underlätta förmedlandet av kunskapsbaserade  hälsofrämjande åtgärder till unga vuxna. Studier pekar på att internet kan lösa mycket av problematiken. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet för och nackdelar med evidensbaserad.

Din email-adress: