Sökning: "förklaring på normer"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden förklaring på normer.

 1. 1. Ensamstående mödrar i den jämställda föräldraledigheten : Den historiska utvecklingen i relationen mellan föräldrapenning och ensamstående mödrar från 1880 till 2017

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Ekonomisk historia

  Författare :Amandah Andersson; [2018]
  Nyckelord :Genuskonstruktion; föräldrapenning; ensamstående mödrar; jämställdhet; socioekonomisk historia;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om relationen mellan föräldraledighet och ensamstående mödrar. Med ett långt tillbakagående historiskt avstamp, ämnar uppsatsen undersöka normer omkring föräldraskap, när och hur föräldraledighet först infördes och hur den utvecklats, och hur den ensamstående modern inkluderats, eller exkluderats, i sammanhanget. LÄS MER

 2. 2. Anledningen till varför jag inte är som alla andra : En kvalitativ studie om att leva med ADHD i och utanför skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amelie Farinotte; [2017]
  Nyckelord :Specialpedagogik; ADHD;

  Sammanfattning : ”Hon har ju nånting” är en mening jag hörde flera gånger i lärarrummet på mina praktikplatser på olika skolor. Lärarna syftar på diagnoser som till exempel ADHD, ADD, autism med flera. LÄS MER

 3. 3. Förbättrar utbildning kvinnors förhandlingsposition? : En experimentstudie

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Martin Dvorsak; [2017]
  Nyckelord :negotiations; salary negotiations; women; förhandling; löneförhandling; kvinnor;

  Sammanfattning : Kön har sedan tidigare använts som en förklaringsfaktor till olika fenomen och till nackdel och skäl för underordning av kvinnor. En sådan förklaring finns inom förhandlingar, där det påstås att män är bättre på att förhandla. LÄS MER

 4. 4. Varför ska elever dansa? Idrottslärares perspektiv på dansundervisningen

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linn Wässman; [2017]
  Nyckelord :Didaktik; idrott och hälsa; indelningsgrunderna;

  Sammanfattning : Sammanfattning Dans och rörelse till musik är en av elva punkter i det centrala innehållet för kursen idrott och hälsa I på gymnasiet och är därför ett moment som ska inkluderas i undervisningen. Dock så tyder tidigare forskning på att momentet får begränsat utrymme, vilket till viss del har att göra med en rad olika dilemman som idrottslärare ställs inför i samband med dansundervisningen. LÄS MER

 5. 5. Den syrisk ortodoxa kyrkans roll i sammanhållningen av det syrianska/assyriska folket : En kvalitativ studie utifrån ett kvinnligt perspektiv, med fokus på syrianer/assyrier i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Samar Wasfi; Belinda Noyan; [2017]
  Nyckelord :Göran Ahrne; Nils Brunsson; organisationsteori; organisationselement; minoritetsgrupp; sammanhållning; syrianer; assyrier; ortodox kyrka; kristen; kyrka; folkgrupp;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie inleder med en kort förklaring och beskrivning till uppsatsens titel samt ämne Den syrisk ortodoxa kyrkans roll i sammanhållningen av det syrianska/assyriska folket. Bakgrund till det syrianska/assyriska folket i Sverige samt dess fortlevnad, har föranlett studiens frågeställning: Vilken roll har den syrisk ortodoxa kyrkan i sammanhållningen av det syrianska/assyriska folket i Stockholm, utifrån Ahrnes och Brunssons (2011) sociologiska teori om organisationselementen? Denna forskning avser att studera den syrisk ortodoxa kyrkans roll i sammanhållningen av det syrianska/assyriska folket utifrån ett kvinnoperspektiv med stöd av Ahrnes och Brunssons (2011) sociologiska teori om organisationselementen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet förklaring på normer.

Din email-adress: