Sökning: "förskolan moral"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden förskolan moral.

 1. 1. Värdepedagogik i förskolan : En fallstudie av förskollärares uppfattningar om den egna förskolans arbete med värden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Annika Linder; [2017]
  Nyckelord :Demokrati; etik; förskola; inkludering; moral; normer och värden; relationell pedagogik och värdepedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad värdepedagogik i förskolan kan innebära och hur ett arbete med värden kan bidra till meningsskapande sammanhang där alla barn kan uppleva sig som socialt och pedagogiskt delaktiga. Studien utgår från ett relationellt perspektiv på specialpedagogik och resultatet kan förstås som ett konkret exempel på relationell utbildning och pedagogik. LÄS MER

 2. 2. Värdegrund i bilderböcker? : Värdeförmedling med fokus på förskolans demokratiska värderingar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emelie Hättander; [2015]
  Nyckelord :Bilderböcker; Demokrati; Moral; Värdegrund;

  Sammanfattning : Bilderboken är ett vanligt förekommande föremål i förskolan. Syftet för denna undersökning var att analysera vilka demokratiska värderingar som kan urskiljas i fyra populära bilderböcker. Urvalet baseras på Barnens biblioteks Bokjurys omröstning av de mest populära bilderböckerna som publicerades 2014. LÄS MER

 3. 3. Ordning och reda i förskolan : Förskollärares förväntningar på hur verksamheten ska organiseras

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Linn Nilsson; Ellen Tholin; [2015]
  Nyckelord :Institution; regler; ordning; normer; förväntningar;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka förskolan som institution och hur förskollärare beskriver ordning i förskolans verksamhet. Metoden som användes var kvalitativa intervjuer där sex förskollärare deltog från olika förskolor i Småland. LÄS MER

 4. 4. Jag är väl ingen sexuell? - En textanalys om barns sexualitet inom förskolans arena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Zandra Abrahamsson; [2014]
  Nyckelord :Barns sexualitet; Förskola; Textanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar barns sexualitet inom förskolans arena. Syftet är att problematisera förskolebarns sexualitet och analysera förskollärares förutsättningar att arbeta med detta utifrån valda dokument samt hur detta kan påverka barns utveckling. LÄS MER

 5. 5. Så kan pedagoger göra det lättare för barn att vara barn : Pedagogers samsyn med barn som utgångspunkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Lena Pettersson; Ewa Paulin-Larsson; [2013]
  Nyckelord :Preschool; norms and values​​; ethics and morals; children s value; respect; democracy; power relations.; Förskola; normer och värden; etik och moral; barns värde; respekt; demokrati; maktrelationer.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på pedagogers perspektiv och förståelse för hur barn blir bemötta enligt riktlinjer om normer och värden i den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket 2010). Forskningsfrågor i studie är: Hur tolkar pedagoger läroplanens riktlinjer om normer och värden? Vilket förhållningssätt utifrån normer och värden använder pedagoger sig av i förhållande till barn i verksamheten? Hur kan pedagogers perspektiv av normer och värden uttrycka sig i praktiken? Undersökningen i studie grundar sig på en kvalitativ forskningsstrategi. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet förskolan moral.

Din email-adress: