Sökning: "förskolebarn"

Visar resultat 1 - 5 av 506 uppsatser innehållade ordet förskolebarn.

 1. 1. Barns hypoteser och initiativ i en fysikaktivitet om flytkraft : En studie om barns initiativ ien problemlösande aktivitet om flyta-sjunka

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Nina Ekström; [2018]
  Nyckelord :Explain; float; sink; sciences; construction; physics; preschool; problem solving; preschoolchildren; Förklara; flyta; sjunka; vetenskap; konstruktion; fysik; förskola; problemlösning; förskolebarn;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur femåriga barn i förskolan förklarar och kommer på lösningar kring ett problemlösande experiment kring det fysikaliska fenomenet flyta-sjunka. Metoden som valts att använda var videoobservation. Studien baseras på en videoobservation under ca 25 minuter med fyra barn i femårsåldern. LÄS MER

 2. 2. Sex förskollärares arbete med barn som har kommunikativa funktionsnedsättningar - en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Molin; Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :strategier; kommunikation; förskollärares arbete; kommunikativa funktionsnedsättningar; förskola; förskolebarn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Undersökningen har strävat efter att besvara undersökningsfrågan ”Vad har förskollärare för strategier för att inkludera barn med kommunikativa funktionsnedsättningar?”. Allt fler barn i förskolan har kommunikativa funktionsnedsättningar, såsom en fastställd diagnos, annat modersmål eller är sen i talutvecklingen av andra orsaker. LÄS MER

 3. 3. Barns kamratkonflikter - ett brett spektrumav färgstarka känslor och våld : En fenomenologisk studie om barns upplevelser och erfarenheter av fenomenet kamratkonflikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Åberg; Klara Wennerlund; [2018]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Kamratkonflikt; Fenomen; Upplevelse; Erfarenheter; Essens och Förskolebarn;

  Sammanfattning : Studiens problemområde ligger till grund på den rådande bristen av barns perspektiv på konflikter och konflikthantering i forskning, därför vill vi bidra med ny kunskap i forskningens tomrum av barns upplevelser och erfarenheter av kamratkonflikter i förskolan. Denna studie utgår från fenomenologin, där syftet är att närma oss barns, 3–6 år, livsvärldar för att beskriva deras erfarenheter av fenomenet kamratkonflikter i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta med demokrati : En intervjustudie om hur demokratiuppdraget beskrivs och arbetas med i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Annika Larsson; [2018]
  Nyckelord :Democracy; real influence; influencing factors; democracy mission; preschool; preschool teachers; Demokratiuppdrag; demokrati; pedagog; förskollärare; reellt inflytande;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att öka kunskapen om hur pedagoger anser sig tillämpa begreppen demokrati och reellt inflytande i sitt vardagliga arbete med förskolebarn. Olika teoretiska vindar har under historiens gång format utbildningssystemens demokratiuppdrag. LÄS MER

 5. 5. Förskolebarn i sociala och språkliga svårigheter : Förskollärarnas synsätt och strategier kring det sociala samspelet och språkliga utvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kamila Grabarska; Shilana Najmaddin; [2018]
  Nyckelord :samspel; inkludering; särskilt stöd; förhållningssätt; relationellt perspektiv; punktuella perspektiv;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to investigate how preschool teachers work with children in need, how to stimulate children in language and social interaction between preschool teachers and children. The study is based on the following questions; “What conceptions do preschool teachers have about children in need of special support?” and “What strategies are pre-school teachers using in order to promote children's social and language development?”. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet förskolebarn.

Din email-adress: