Sökning: "förskollärares arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade orden förskollärares arbete.

 1. 1. ”Har vi tid för det eller är de för många?” : Barngruppens storlek och betydelse för förskolans pedagogiska verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Alexandra Fast; Amanda Oldefors; [2018]
  Nyckelord :barngrupp; barngrupper; förskola; pedagogik; barn; pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Barngruppernas storlek i förskolan är ett aktuellt och återkommande ämne, många upplever att grupperna är för stora och att de är för lite personal. Skolverket har tagit fram olika rikt-märken för hur storleken på barngruppen bör se ut. Dessa riktmärken är till för att ge barnen trygg och lärorik förskoleverksamhet. LÄS MER

 2. 2. Med luppen på omsorgen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Göransson; Jessika Adelstam; [2018]
  Nyckelord :Dokumentation; Fostran; Förhållningssätt; Förskollärare; Lärande; Omsorg; Omsorgsetik;

  Sammanfattning : I läroplanen för den svenska förskolan Lpfö98/2016 står det att “Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan” (Skolverket 2016). I det här examensarbetet har syftet varit att undersöka förskollärares berättelser kring omsorg om barn i förskolan samt hur de dokumenterar omsorg i sitt syste- matiska kvalitetsarbete. LÄS MER

 3. 3. Utomhusvistelsen - ett tillfälle för lärande : En studie om sex förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anneli Gezelius; Frida Juhlin; [2018]
  Nyckelord :Utomhusmiljö; förskollärare; utomhuspedagogik; barns lärande; förskola; utomhusvistelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att skapa fördjupad kunskap om hur sex förskollärare resonerar kring barns lärande i utomhusmiljön. Den metod vi använt oss av för att undersöka detta är enskilda, halvstrukturerade intervjuer med sex förskollärare. Intervjusvaren analyserades och tolkades med hjälp av ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Förskolans utemiljö : ur förskollärares perspektiv på barns intresse.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rebecka Olsson; Hanna Åvall; [2018]
  Nyckelord :Förskollärare; utemiljö; förskolans gård; barns intresse; barns inflytande;

  Sammanfattning : I undersökningen lyfts förskollärarnas arbete med att ta tillvara på barns intresse i förskolansutemiljö. Vikten av förskollärarens roll vid barns intresse i förskolans utemiljö har en storbetydelse för barns lärande. Utformningen av miljön på förskolans gård har därför storbetydelse för barns utveckling. LÄS MER

 5. 5. Könsroller och könsmönster i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Henrik Fogelberg; Jannica Nordin; [2018]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; förskollärare; genuskontrakt; könsmönster; könsroller.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra några förskollärares skilda uppfattningar om hur man arbetar med att motverka traditionella könsroller och könsmönster i förskolan. Det är en kvalitativ studie med en fenomenografisk forskningsansats, och den metod som har använts för att samla in material är kvalitativa intervjuer med fyra olika förskollärare som arbetar på fyra olika förskolor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet förskollärares arbete.

Din email-adress: