Sökning: "flerspråkighet i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden flerspråkighet i skolan.

 1. 1. Språkutveckling för nyanlända elever med hjälp av digitala verktyg

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Grimberg Joanna; [2017-11-13]
  Nyckelord :Digitala verktyg; IKT; resurs; nyanlända elever; språkutveckling; flerspråkighet; mångkulturell;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en inblick i hur arbetet kan ske i skolan för att främja nyanlända elevers språkutveckling med hjälp av digitala verktyg. Studiens frågeställningar lyder därmed: På vilket sätt kan digitala verktyg användas i språkundervisningen med nyanlända elever och i vilket syfte? Hur kan undervisningen med digitala verktyg organiseras för att ge möjlighet till socialt samspel och lärande? Vad kan det finnas för utmaningar med att arbeta språkutvecklande med hjälp av digitala verktyg? Detta examensarbete är en kvalitativ studie där fyra personer har intervjuats som arbetar på två mångkulturella skolor. LÄS MER

 2. 2. Vilka rastaktiviteter blir det denna vecka? : Styrd rastverksamhet på skolan och på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Nektaria Karastogianni; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; integrering; kamratrelationer; konflikthantering; nyanlända; rastaktiviteter och rastverksamhet;

  Sammanfattning : Min studie grundar sig i att undersöka om man kan stärka och skapa nya kamratrelationer med hjälp av styrda rastaktiviteter. Mina mål i detta utvecklingsarbete är att arbeta med konflikthantering, öka elevers motivation till utevistelse och utelek, skapa fler sysselsättningar på rasterna samt att integrera nyanlända och flerspråkiga elever genom rastverksamhet. LÄS MER

 3. 3. Vad händer när flerspråkiga elever tilldelas verklighetsnära matematiska problem?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Nathalie Ottosson; Malin Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Cummins fyrfältare; Flerspråkighet; Pólyas fyra faser; Problemlösningsuppgift; Verklighetsnära situationer.;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka vad som händer när flerspråkiga elever blir tilldelade verklighetsnära matematiska problemlösningsuppgifter. Studien bygger på observationer av sex flerspråkiga elever som utför ett enskilt matematiktest med olika problemlösningsuppgifter. Intervjuer skedde också med eleverna efter det utförda testet. LÄS MER

 4. 4. Hur kan vi stötta nyanlända gymnasieungdomars språk- och kunskapsutveckling? : En intervjustudie av svenska som andraspråkslärare i gymnasiets språkintroduktionsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Helmerskog; [2017]
  Nyckelord :flerspråkighet; hermeneutik; skolspråk; svenska som andraspråk; svenska för;

  Sammanfattning : Studien är motiverad mot bakgrund av de senaste årens flyktingmottagning i Sverige med ett stort antal ungdomar i gymnasieåldern som tas emot i gymnasiets språkintroduktionsprogram (sprint). Utifrån ett specialpedagogiskt intresse med inriktning på läs-och skrivsvårigheter är syftet med föreliggande studie att med hjälp av semistrukturerade intervjuer undersöka vad lärare i svenska som andraspråk i gymnasiets språkintroduktionsprogram tänker om hur nyanlända eleverna kan utveckla kunskap i den svenska skolan. LÄS MER

 5. 5. Hur får jag eleven till att tala? : - En kvalitativ intervjustudie om flerspråkiga elevers talutrymme

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alisar Shehadeh; Paulinn Nilsson Grans; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Grupparbete; Talutrymme; Språkutveckling; Stöttning; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Vi lever i Sverige, ett land där det talas ungefär 206 språk och antalet flerspråkiga elever i den svenska skolan ökar. För att lära sig det nya språket krävs det att pedagogen skapar goda förutsättningar och stöttningsstrukturer för elevernas inlärning i skolan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet flerspråkighet i skolan.

Din email-adress: