Sökning: "fokus"

Visar resultat 1 - 5 av 14379 uppsatser innehållade ordet fokus.

 1. 1. Att förenkla eller ej. Ordförråd, grammatisk metafor och abstraktion i läromedel anpassade för andraspråksläsare, med fokus på historieämnet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Klas Almroth; [2017-05-02]
  Nyckelord :anpassade läromedel; ordförrådsindelning; grammatisk metafor; nominalisering; abstraktion; vardaglig abstraktion;

  Sammanfattning : Språkvetenskapligt självständigt arbete, SSA136 15 hp Ämne: Svenska som andraspråk Termin: HT 2015 Handledare: Lotta Olvegård.... LÄS MER

 2. 2. Flyktingbarnet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Vento; [2017-04-24]
  Nyckelord :Asylsökande; barn; barndom; förskola; socialkonstruktionism; diskursteori; diskursanalys; fokusgruppintervju;

  Sammanfattning : I och med den stora ökningen av antalet flyktingar som sökte skydd i Sverige under hösten 2015 kom allt fler förskolor i kontakt med asylsökande barn. Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger som hade asylsökande barn i sina grupper såg på sitt uppdrag i relation till dessa barn. LÄS MER

 3. 3. BRUKARINFLYTANDE - EN SANNING MED MODIFIKATION? En kvalitativ studie om brukarinflytande i daglig verksamhet enligt LSS, ur ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Palmqvist; [2017-04-19]
  Nyckelord :brukarinflytande; empowerment; funktionshinder; daglig verksamhet;

  Sammanfattning : I lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade betonas självbestämmande, inflytande och full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. Syftet med studien var att utforska hur personal i kommunal daglig verksamhet enligt 9 § 10 punkten LSS ser på förutsättningar och hinder för brukarinflytande i sina respektive verksamheter, samt hur de arbetar för att reducera de hinder som finns för brukarinflytande. LÄS MER

 4. 4. Värdebaserad vård - En ny strategi för vårdens styrning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Albana Veseli; Bahar Agahi; [2017-04-18]
  Nyckelord :värdebaserad vård; institutionell isomorfism; institutionell logik; ledning och styrning inom hälso- och sjukvården;

  Sammanfattning : Under de två senaste decennierna har det främsta syftet med styrning och organisering inom hälso- och sjukvården varit att styra dess resursförbrukning och dämpa den snabba kostnadsökningstakten. I försöken att effektivisera sjukvården skedde en övergång från en dominans av medicinsk professionslogik till ett införande av marknadslogik, vilken började konkurrera med den medicinska professionslogiken. LÄS MER

 5. 5. Vad möjliggör ett preventivt arbete? - en kvalitativ studie om villkor för att arbeta preventivt med HIV och AIDS i en NGO i Tanzania

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erika Davidsson; Josefine Carlsson; [2017-04-11]
  Nyckelord :Prevention; NGO; HIV AIDS; Tanzania; villkor; Prevention; NGO; HIV AIDS; Tanzania; villkor;

  Sammanfattning : HIV is an epidemic that has been spreading all over the world since the 1980s when the firstcase of the virus was found. AIDS is the final stage of the HIV infection, when the body isunable to fight the infections anymore. HIV and AIDS have been a worldwide problemcreating a great need for ongoing preventive work. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fokus.

Din email-adress: