Sökning: "forskning i utredning socialtjänsten"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden forskning i utredning socialtjänsten.

 1. 1. Fragment av ett barnperspektiv : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av kontakten med socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Pontus Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Bemötande; delaktighet; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänsten har rätt att få information som är anpassad så att de förstår den. Detta är en förutsättning för att barn och unga på bästa sätt ska kunna vara delaktiga i frågor som rör dem. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av att vara involverade i barnmisshandelsfall : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Nicolé Evensson; Sara Pettersson; [2017]
  Nyckelord :child abuse; experience; nursing; registered nurse; barnmisshandel; omvårdnad; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel är ett stort globalt problem, i Sverige är trenden för anmälningar av misshandelsbrott mot barn stigande. Svenska lagen rättfärdigar hälso- och sjukvårdspersonal med anmälningsplikt att anmäla misstanke om barnmisshandel till socialtjänsten. LÄS MER

 3. 3. Att skapa en meningsfull framtid : En kvalitativ studie om hur det är att arbeta med ensamkommande flyktingbarn inom Socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sarudzayi Gafvelin; Gunnarsson Sandra; [2015]
  Nyckelord :Unaccompanied refugee children; social work; working conditions; ensamkommande barn; socialsekreterare; arbetsförhållande;

  Sammanfattning : Sedan 2006 har barn och ungdomar som flyttat till Sverige utan sina föräldrar eller annan vårdnadshavare ökat kraftigt. Till skillnad från vuxna är ensamkommande flyktingbarns livssituation mer komplex eftersom det saknas en ansvarig vuxen som kan tillgodose deras behov. LÄS MER

 4. 4. Hembesök inom ekonomiskt bistånd - ett klientperspektiv  : En kvalitativ studie om klienters upplevelse av hembesök

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Nygren; Sureya Saglam; [2014]
  Nyckelord :socialtjänst; ekonomiskt bistånd; klient; hembesök; RUT-utredning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka upplevelser och erfarenheter av hembesök hos klienter som är aktuella vid enheten för ekonomiskt bistånd i Uppsala kommun, samt att studera huruvida dessa erfarenheter påverkat studiens deltagares inställning till socialtjänsten som helhet. Undersökningsurvalet bestod av intervjuer med åtta klienter vid ekonomiskt bistånd i Uppsala kommun som alla varit föremål för utredning med ett eller flera hembesök. LÄS MER

 5. 5. "Galen, det är nog det mest träffande" - En kvalitativ studie om socialsekreterare i social barnavård och upplevelser av psykosocial arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emilie Johansson; Sarah Friman; [2013-08-08]
  Nyckelord :Arbetsmiljölagen; krav-kontroll-stödmodellen; psykosocial arbetsmiljö; socialsekreterare; socialt stöd.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva och jämföra socialsekreterare i densociala barnavårdens upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön medArbetsmiljölagens bestämmelser och rekommendationer om psykosocialarbetsmiljö.• Hur upplever socialsekreterarna som arbetar med utredning av barnoch unga sin psykosociala arbetsmiljö?• I vilken utsträckning känner sig socialsekreterarna i social barnavårddelaktiga i Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)?• Vilka skillnader och likheter finns det mellan socialsekreterarnasupplevelse av den psykosociala arbetsmiljön med Arbetsmiljölagenskrav och rekommendationer på den psykosociala arbetsmiljön?En kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade personliga intervjueranvändes. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet forskning i utredning socialtjänsten.

Din email-adress: