Sökning: "forskningsfrågor pedagogik kvalitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden forskningsfrågor pedagogik kvalitativ.

 1. 1. Barns möjligheter i ateljén : -En fallstudie om förskolebarns möjligheter till kreativt skapande i ateljémiljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD; Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Jennifer Madsen; Anna Rosengren; [2016]
  Nyckelord :förskola; skapande; ateljé; pedagogik; medutforskande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa kunskap om barns möjligheter till estetiska uttrycksformer i ateljémiljöer. För att kunna besvara detta har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 2. 2. "Closing the gap"- Lärare och föräldrar som partners? : en kvalitativ textanalys av veckobrev i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annika Höök; [2016]
  Nyckelord :Veckobrev; hem och skola; samverkan; kommunikation mellan lärare och föräldrar; partnerskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utveckla kunskap om samverkan och relationen mellan lärare och föräldrar genom att studera skriftlig kommunikation mellan hem och skola i form av veckobrev. För detta syfte undersöktes veckobrev skrivna av lärare och skickade till föräldrar. Mina forskningsfrågor var som följer; 1. LÄS MER

 3. 3. Mellan olika världar Hur några flickor i gymnasiesärskolan upplevt sin skoltid

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlotte Ekman; [2015-11-10]
  Nyckelord :gymnasiesärskola; funktionsnedsättning; skolgång; flickor; identitet; inkludering; integrering; stigmatisering; delaktighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka flickors upplevelser av sin skoltid inom gymnasiesärskolan genom att söka svar på följande forskningsfrågor: • Hur uppfattar flickorna sin skolgång?• Hur beskriver flickorna sin självkänsla, hälsa och delaktighet?Metoden är hermeneutiskt inspirerad, kvalitativ och empirisk. Fem flickor, inskrivna i gymnasiesärskolan, intervjuades kring sex teman: skola, hälsa, fritid, kamrater, framtid och självbild. LÄS MER

 4. 4. Lärares utvärderingspraktiker i matematik - en studie om tre matematiklärares sätt att tillämpa formativ bedömning i utvärderingen av elevernas kunskaper

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Liana Abatsidis; [2015-06-02]
  Nyckelord :formativ bedömning; summativ bedömning; interaktiv feedback; variationsteori; lärandeobjekt; kritiska aspekter;

  Sammanfattning : SyfteStudiens syfte är ta reda på lärarnas utvärderingspraktik när det gäller elevers matematiska kunskaper och förståelse. Är det den formativa eller den summativa bedömningen som tillämpas mest? Vad tycker lärarna om sitt sätt att utvärdera elevernas kunskaper, beror det på vilka elever de utvärderar? Följande forskningsfrågor ska besvaras:• Hur anpassas lärarens sätt att bedöma en elevs kunskap i matematik beroende på elevens förmågor och motivation?• Hur påverkas lärarens undervisning av tidigare genomförda utvärderingen av elevers förståelse i matematik? TeoriDen teoretiska ramen för denna studie är variationsteori. LÄS MER

 5. 5. Peka och drag : en studie om användning av pekplatta i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Marianne Espinoza; [2015]
  Nyckelord :Digital teknik; kommunikation; förskola; barn; informations- och kommunikationsteknik; Informationsteknik; lärande;

  Sammanfattning : BakgrundDet svenska samhället har genomgått en radikal förändring de senaste femton åren på grund av informationsteknologins framväxt och utveckling. Tidigare forskning visar att det är pedagogens kunskap och inlärningssyn som påverkar hur Informations-och Kommunikationsteknik kan tas till vara på och hur dess kapacitet används. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet forskningsfrågor pedagogik kvalitativ.

Din email-adress: