Sökning: "forskningsfrågor pedagogik kvalitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden forskningsfrågor pedagogik kvalitativ.

 1. 1. Sverigefinska skolor och finska modersmålsklasser : En studie av språk och kultur på skolornas webbsidor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rita Raatikainen; [2017]
  Nyckelord :Finsk modersmålsklass; kultur; språk; sverigefinsk skola; tvåspråkighet; webbsida;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen var att undersöka hur sverigefinska grundskolor och finska modersmålsklasser framställer språk och kultur på sina webbsidor. Det fanns tre forskningsfrågor som vägledde arbetets gång och analys av resultat. LÄS MER

 2. 2. "Begreppet multimodala arbetssätt är nytt för mig..." : En kvalitativ studie över hur verksamma lärare i förskoleklass och årskurs 1-6 arbetar multimodalt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emma Pettersson; [2017]
  Nyckelord :multimodality; pedagogy; qualitative research; pragmatism; teacher; multimodalitet; pedagogik; kvalitativ undersökning; pragmatism; lärare;

  Sammanfattning : Att låta elever uttrycka sig på flera olika sätt i skolan blir allt viktigare eftersom eleverna redan innan skolstart vistas i miljöer med oändliga kommunikationsmöjligheter. Eleverna behöver därför kunskap om hur och varför de olika uttrycks- och kommunikationssätten används, detta för att kunna bli fungerande medborgare i dagens samhälle (Schmidt, 2015). LÄS MER

 3. 3. Källkritik i informationssamhället : En studie om lärares förhållningssätt till källkritik inom de samhällsorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Sofia Larsson; [2017]
  Nyckelord :Information literacy; media literacy; Källkritik; samhällsorienterande ämnen; grundskola;

  Sammanfattning : I och med informationssamhället nås vi idag av en allt ökande mängd information via en rad medier. Därmed ökar även behovet av källkritik. Syftet med studien var att synliggöra och diskutera lärares uppfattningar om undervisning i källkritik inom de samhällsorienterande ämnena. LÄS MER

 4. 4. Mellan olika världar Hur några flickor i gymnasiesärskolan upplevt sin skoltid

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlotte Ekman; [2015-11-10]
  Nyckelord :gymnasiesärskola; funktionsnedsättning; skolgång; flickor; identitet; inkludering; integrering; stigmatisering; delaktighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka flickors upplevelser av sin skoltid inom gymnasiesärskolan genom att söka svar på följande forskningsfrågor: • Hur uppfattar flickorna sin skolgång?• Hur beskriver flickorna sin självkänsla, hälsa och delaktighet?Metoden är hermeneutiskt inspirerad, kvalitativ och empirisk. Fem flickor, inskrivna i gymnasiesärskolan, intervjuades kring sex teman: skola, hälsa, fritid, kamrater, framtid och självbild. LÄS MER

 5. 5. Lärares utvärderingspraktiker i matematik - en studie om tre matematiklärares sätt att tillämpa formativ bedömning i utvärderingen av elevernas kunskaper

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Liana Abatsidis; [2015-06-02]
  Nyckelord :formativ bedömning; summativ bedömning; interaktiv feedback; variationsteori; lärandeobjekt; kritiska aspekter;

  Sammanfattning : SyfteStudiens syfte är ta reda på lärarnas utvärderingspraktik när det gäller elevers matematiska kunskaper och förståelse. Är det den formativa eller den summativa bedömningen som tillämpas mest? Vad tycker lärarna om sitt sätt att utvärdera elevernas kunskaper, beror det på vilka elever de utvärderar? Följande forskningsfrågor ska besvaras:• Hur anpassas lärarens sätt att bedöma en elevs kunskap i matematik beroende på elevens förmågor och motivation?• Hur påverkas lärarens undervisning av tidigare genomförda utvärderingen av elevers förståelse i matematik? TeoriDen teoretiska ramen för denna studie är variationsteori. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet forskningsfrågor pedagogik kvalitativ.

Din email-adress: