Sökning: "framhåller"

Visar resultat 1 - 5 av 567 uppsatser innehållade ordet framhåller.

 1. 1. Att förstå texters innehåll : - En litteraturstudie om lärare och elevers didaktiska strategier för läsförståelse.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Gustavsson; Hanna Ljungkvist; [2017]
  Nyckelord :reading comprehension; Läsförståelse; strategier; undervisning;

  Sammanfattning : För att ta del av information i dagens samhälle krävs förmågan att förstå texters innehåll. Läsförståelse undervisas genom didaktiska strategier i skolan för att elever ska förstå och tolka texter. LÄS MER

 2. 2. En funktionell tradition?

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Agnes Anderson; [2017]
  Nyckelord :grammar; the teaching and learning of grammar; teaching material; Scandinavian languages and litterature.; grammatik; skolgrammatik; grammatikdidaktik; läromedel; grammatikundervisning;

  Sammanfattning : Eftersom svensklärare i hög utsträckning förlitar sig på läromedel i formandet av grammatik-undervisningen bör dess innehåll och struktur ha betydelse för vilka kunskaper som lärs ut. Syftet med föreliggande undersökning är därför att analysera och problematisera hur läromedel för gymnasiets högskoleförberedande kurs Svenska 2 strukturerar de avsnitt som behandlar grammatik. LÄS MER

 3. 3. Att förstå biologins betydelse för samhället : En lärares arbete med samhällsfrågor i biologiklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Pernilla Nordlund; [2017]
  Nyckelord :SNI; gymnasium; fallstudie;

  Sammanfattning : Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, SNI, är en undervisningsform med en tvärvetenskaplig inriktning som visat sig vara utvecklande och motiverande för elever. Ämnesplanerna i de naturvetenskapliga ämnena i den svenska gymnasieskolan framhåller också ett innehåll som är i linje med SNI. LÄS MER

 4. 4. Högläsning i förskolan - en del i formandet av barns identitet? : En systematisk litteraturstudie rörande rörande barnböckers innehåll samt pedagogers arbete med barnböcker, granskat ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Charlotte Lundkvist; Charlotta Persson; [2017]
  Nyckelord :barnböcker; demokrati; didaktik; förskola; genus; högläsning; jämställdhet; literacy; makt; självständigt subjekt; socialisation; språkutveckling; stereotypa könsroller; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Läroplanen för förskolan framhåller vikten av att verksamheten i förskolan ska främja alla människors lika värde oavsett kön (Skolverket, 2016). Likaså framgår att pedagoger ska arbeta aktivt med att motverka stereotypa könsroller (ibid.). I samband med högläsning i förskolan tillägnar sig barn kunskap inom området literacy. LÄS MER

 5. 5. Lärande och undervisning i matematik i särskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Pamela Karlsson; [2017]
  Nyckelord :lärande; matematikundervisning; särskolan; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Ett steg i utvecklingen av den egna professionen och därigenom främja elevers lärande är att reflektera kring sina egna uppfattningar och erfarenheter samt att bli medveten om hur andra tänker och gör (Forsmark, 2009). Särskoleverksamheten har kritiserats för att vara alltför omsorgsfokuserad samtidigt som det pedagogiska arbetet och lärarkompetensen inom verksamheten har framhållits som betydelsefull för elever med utvecklingsstörning (Berthén, 2007). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet framhåller.

Din email-adress: