Sökning: "fyra perspektiv modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden fyra perspektiv modellen.

 1. 1. EN IDÉS RESA I EN STATLIG MYNDIGHET - Om implementering av ett centralt avtal tecknat mellan arbetsmarknadens parter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Fredrik Jarhäll; [2017-08-28]
  Nyckelord :avtal; implementering; omställning; organisation; parter; översättning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att se hur implementeringen av ett lokalt omställningsavtalupplevs i en statlig verksamhet utifrån de riktlinjer som de centrala parternamålat upp i avtalet om lokala omställningsmedel. Detta för att se hur avtaletimplementeras i den specifika organisationen och om det förekommereventuella hinder och möjligheter i implementeringsprocessen samt hur dettakan förstås och förklaras. LÄS MER

 2. 2. Den avskalade effekten : Om effekten av ett minimalistiskt skrivverktyg och hur det upplevs i en interaktiv användningssituation

  L2-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Totte Annerbrink; Nizar Talovic; [2017]
  Nyckelord :Actability; Interaction effect; Interaction; User experience; Interaction criteria; D.EU.PS.; Handlingsbarhet; Interaktionseffekt; Interaktion; Användarupplevelse; Interaktionskriterier; D.EU.PS;

  Sammanfattning : Denna studie och uppsats har behandlat och fokuserats på att synliggöra interaktionseffekten som uppstår när ett informationssystems gränssnitt är avskalat. Fallstudien i denna uppsats utgår ifrån ett webbaserat skrivverktyg vid namn Writer. LÄS MER

 3. 3. Drivande faktorer för att gå från ett klient- till webbaserat system : En explorativ fler-fallstudie på fyra IS-utvecklande företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Johan Svensson; Dikran Ohannesian; [2017]
  Nyckelord :Webbaserat; klientbaserat; drivande faktorer; informationssystem; system; IS; övergång;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats har genomförts mot fyra IS-utvecklande företag i Växjö, Sverige. Forskarna har utifrån egna erfarenheter på praktik- och arbetsplatser upplevt att övergången från ett klient- till webbaserat system diskuteras mycket på IS-utvecklande företag och att valet inte är självklart. LÄS MER

 4. 4. Det sociala klimatet i lärandemiljöer : En pilotstudie kring självskattningsverktyget MAVIS möjligheter att vägleda och stödja förändringar i två lärargrupper i en grundskola.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Linnéa Bredwad; Carina Wikman; [2017]
  Nyckelord :lärandemiljö; socialt klimat; skattningsverktyg; förändringsarbete; specialpedagogik; grundskola;

  Sammanfattning : Läroplan, styr- och policydokument gynnar ett relationellt förhållningssätt och fastställer att skolan ska arbeta för inkludering. Forskning visar att det finns samband mellan elevers välbefinnande och studieresultat och skolans/gruppens lärandemiljö. Trots detta är området nedprioriterat vilket gör det angeläget att studera. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsebaserat lärande ur lärarnas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Holgersson; Linnéa Holmgren; [2017]
  Nyckelord :andraspråkselever; begreppsutveckling; förkunskaper; ordförråd; pragmatismen; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling; stöttning; upplevelser;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftade till att undersöka en specifik modell som benämns Upplevelsebaserat lärande. Undersökningen skedde ur ett lärarperspektiv. Materialet samlades in via fyra intervjuer med fem lärare på skolan som utarbetat modellen. Materialet kom att analyseras utifrån den sociokulturella teorin och pragmatismen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fyra perspektiv modellen.

Din email-adress: