Sökning: "genus i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 396 uppsatser innehållade orden genus i skolan.

 1. 1. ”Kvinnor hade inte byxor under vikingatiden” - En kvalitativ textanalys av läroböcker i ämnet historia utifrån ett genusperspektiv"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Michelle Edvardsson; [2018-08-06]
  Nyckelord :genus; lärobok; kön; historia; undervisning; historieundervisning; androcentrism; traditionella könsmönster; textanalys; makt;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att belysa hur kön görs i läroböcker som används i ämnet historia utifrån ett genusperspektiv, specifikt avsnitt om vikingatiden. Studien bygger på fyra läroböcker i ämnet historia där avsnitt om vikingatiden behandlas. LÄS MER

 2. 2. "Killar har inte klänning" : En komparativ analys av könsskillnader bland kläder, färger och leksaker i barnlitteratur från 1970 fram till 2017.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Amanda Bååth; [2018]
  Nyckelord :Gender; gender marker; toys; clothes; colors.; Genus; könsmarkörer; kläder; färger; leksaker.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att undersöka vilken funktion kläder, färger och leksaker har för att framhäva skillnader, men också likheter, mellan manligt och kvinnligt i bilderböcker utifrån ett historiskt perspektiv. Enligt tidigare forskning och olika teorier använder människan leksaker, kläder och färger för att skilja på flickor och pojkar. LÄS MER

 3. 3. Vem får ordet? : - Elevers tankar om kommunikationen pånaturvetenskapslektionerna ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Sofie Gabrielii; [2018]
  Nyckelord :Talutrymme; Genus; Naturvetenskap; Könsnormer;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur 15 elever i årskurs 3 uppfattar att talutrymmet fördelas under naturvetenskapslektionerna. Målet är att redogöra för deras tankar kring hur talutrymmet fördelas och slutligen relatera detta till tidigare forskning inom ämnet. Studien ska bidra med barnens egen syn på området. LÄS MER

 4. 4. ”Men jag tänker på Flugornas Herre, det är ju bara killar där” : En kvalitativ studie rörande lärares arbete med skönlitteratur ur ett genusperspektiv.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ellen Malcolm; Matilda Melin; [2018]
  Nyckelord :Genus; genusperspektiv; skönlitteratur; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Inledning: I ett samhälle som fortfarande präglas av stereotypiska könsroller har skolan enviktig funktion i att motverka att dessa reproduceras. Skolans styrdokument slår fast att skolverksamheten har ett ansvar att främja jämställdhet och bryta traditionella könsmönster. LÄS MER

 5. 5. Kompetens före kön : En kvalitativ studie av kvinnliga specialidrottslärares upplevelser i ett mansdominerat yrke

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Rebecca Höglund; Tilda Wiiand; [2018]
  Nyckelord :School Sports; School sports teacher; Male-dominated; Male-dominated profession; Gender; Specialidrott; Specialidrottslärare; Mansdominerat; Mansdominerat yrke; Genus; Genussystem;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet är att undersöka kvinnliga lärares erfarenheter och upplevelser av att arbeta inom det mansdominerade yrket specialidrottslärare. Studien kommer svara på dessa frågeställningar: Varför har dessa lärare valt att arbeta som specialidrottslärare? Hur påverkas lärarna av att det är få kvinnliga kollegor inom ämnet specialidrott? Hur påverkas lärarna av att arbeta i en miljö där det är en överrepresentation av män? Metod Åtta kvinnliga specialidrottslärare handplockades utifrån vissa kriterier. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet genus i skolan.

Din email-adress: