Sökning: "genus konflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden genus konflikt.

 1. 1. Pojkar använder sina nävar och flickor använder sinaord?! : Förskollärares uppfattningar om barns konflikthantering beskrivet ochanalyserat ur ett genusperspektiv.

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emmely Norlin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :barn; flicka; förskola; förskollärare; genus; konflikt; konflikthantering; kön; pojke.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv beskriva och analysera förskolläraresuppfattningar om hur barn hanterar konflikter. Utöver genusperspektivet belyses konflikteroch konflikthantering även ur ett sociokulturellt perspektiv samt ett posthumanistisktperspektiv. LÄS MER

 2. 2. DEN OVILLIGE LÄSAREN En studie om genus och pojkars brist på läsning ur ett förlagsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jakob Boethius; Emilia Hjertman; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACTExamensarbete: 15 hpTitel: Den ovillige läsaren – En studie om genus och pojkars brist på läsning ur ett förlagsperspektiv.Författare: Jakob Boëthius, Emilia HjertmanKurs: MK 1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin: Vårterminen 2017Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 51Antal ord: 19 942Syfte: Att undersöka hur ett antal svenska förlag hanterar konflikten mellan pojkars brist på läsning och att pojkars läsmönster riskerar att stärka könsstereotyper. LÄS MER

 3. 3. Barns tankar om konflikter på fritidshemmet med fokus på genus och normer

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Per-David Evensen; [2017]
  Nyckelord :Barnperspektiv; konflikt; genus; normer; vänskap;

  Sammanfattning : This paper examines, through 13 interviews with children in grades 1 to 3, children’s views on conflicts and friendship. This work has been conducted to capture the view of the child with the specific aim to also discover underlying norms and gender values. LÄS MER

 4. 4. Du behöver inte vara tjej eller kille-du får vara den du är : En intervjustudie med fokus på föräldrars berättelser om sina könsöverskridande barns möjlighetsvillkor i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Kristina Thalberg; [2017]
  Nyckelord :kön; genus; normer; feministisk poststrukturalism;

  Sammanfattning : Den kvalitativa studiens syfte är att uppmärksamma några föräldrars berättelser om hur de upplever sina könsöverskridande barns möjlighetsvillkor i förskolan. Frågeställningar som studien vill besvara är vilka möjligheter till lek, kamratrelationer och inkludering föräldrarna uppger att deras könsöverskridande barn har i förskolan, samt hur de beskrivningar föräldrarna ger av pedagogernas bemötande av deras barn förhåller sig till gällande styrdokument. LÄS MER

 5. 5. Pojkar och flickor i konflikt : En studie om pedagogers samtal om konflikter ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Besart Hyseni; Amanda Yxhage; [2017]
  Nyckelord :Förskola; pedagoger; konflikt; genus; socialkonstruktionism; diskursanalys; diskurspsykologi; fokusgruppssamtal; diskurs; kategorisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur pedagoger i fokusgruppssamtal samtalar om barns konflikter på en yngrebarnsavdelning, vilket besvaras genom forskningsfrågorna “Vilka diskurser präglar pedagogers samtal kring normativa påståenden om genus och barns konflikter?” och “Vilka kategoriseringar av barn framträder i fokusgruppssamtal med pedagoger?”. Studien utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med diskursanalys och diskurspsykologi som metodologisk utgångspunkt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet genus konflikt.

Din email-adress: