Sökning: "green buildings"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade orden green buildings.

 1. 1. Porous asphalt as a method for reducing urban storm water runoff in Lund, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Gea Hallen; [2017]
  Nyckelord :PCSWMM; urban flood modelling; porous asphalt; Physical geography and Ecosystem Science; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Flooding is a major risk to the ever increasing urban population, posing a threat to human lives but also causing traffic interruptions, economic losses and pollution. Built up areas are prone to flooding due to the changes of previously pervious surfaces being covered by buildings and impervious pavements, such as asphalt. LÄS MER

 2. 2. Planera för barn i förtätad stad : En studie av hur barnvänliga utemiljöer för skolor och förskolor kan skapas i samband med stadsförtätning i Eskilstuna kommun

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Lovisa Andersson; [2017]
  Nyckelord :children; densification; outdoor environments; schools; preschools; Eskilstuna; urban planning; barn; förtätning; friytor; utemiljöer; skolor; förskolor; Eskilstuna; stadsplanering;

  Sammanfattning : I och med en växande befolkning och negativ klimatpåverkan går dagens planeringstrend i Sverige mot förtätning som innebär att städer utvecklas genom att ny bebyggelse koncentreras på redan exploaterad mark. Trots att förtätning är förknippat med hållbarhet har denna strategi resulterat i att barns betydelsefulla utemiljöer, såsom skol- och förskolegårdar, tagits i anspråk. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och risker med miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad i en totalentreprenad : En ekonomisk optimering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Klas Helin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Miljöcertifiering av byggnader är ett verktyg för arbetet mot Sveriges miljökvalitetsmål. Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av växthusgasutsläppen och bränsleanvändningen i Sverige, och miljöcertifieringssystem fungerar som incitament till att verka för förbättringar. LÄS MER

 4. 4. Skyfallskartering i Kumla : 2D-hydraulisk modellering och känslighetsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Jacob Friman; [2017]
  Nyckelord :Cloudburst mapping; flood modelling; 2D hydraulic modelling; urban flooding; MIKE 21 Flow Model FM; sensitivity analysis; Skyfallskartering; översvämningsmodellering; 2D-hydraulisk modellering; urbana översvämningar; MIKE 21 Flow Model FM; känslighetsanalys;

  Sammanfattning : Översvämningar till följd av intensiva nederbördstillfällen har de senaste åren ökat i antal och omfattning. Dessa händelser förväntas bli vanligare i framtiden och skapa fler översvämningar. LÄS MER

 5. 5. WELL-certifiering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Ann Thilderkvist; Vera Rytter; [2017]
  Nyckelord :inomhusmiljö; well; miljöcertifiering; fastighetsbolag; kontor; välmående; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Green building certification has had major impact on commercial real estate in recent years. The most common certification systems in Sweden are Miljöbyggnad, LEED, BREEAM and GreenBuilding. The purpose of these is to create buildings that are environmentally sustainable. The systems manage indoor environment to varying degrees. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet green buildings.

Din email-adress: