Sökning: "grupp mål"

Visar resultat 1 - 5 av 360 uppsatser innehållade orden grupp mål.

 1. 1. Varken hackat eller malet : En analys av ett läromedel för gymnasiekurserna Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Josefine Dahl; [2018]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Gymnasienivå; Svenska 1; Svenska som andraspråk 1;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ett läromedel som är anpassat för både ämnena Svenska och Svenska som andraspråk hanterar kunskapsmålen för momenten tala och skriva i kursplanerna för Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 i gymnasieskolan. Analysen av läromedlet har genomförts genom en jämförande närläsning av innehållet i läromedlet och innehållet i kursplanerna. LÄS MER

 2. 2. Min kropp är mitt tempel : En intervjustudie om hälsa som den nya tidens religion

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus de Vreeze; [2018]
  Nyckelord :träning; religion; hälsa; hälsoism; bodybuilding; gym; fitness; personliga tränare; mat;

  Sammanfattning : Denna undersökning har haft som mål att undersöka och förstå hälsoism som begrepp inom bodybuildingkretsar men även om dessa kan uppfattas som religiösa fenomen. Den metod som använts har varit intervjuer, det har varit sex stycken informanter till denna undersökning, fördelningen mellan könen har varit helt jämn, åldersfördelningen har varit relativt jämn med spannet mellan 22 år till 28 år. LÄS MER

 3. 3. Pedagogisk skolmåltid? - Fyra lärares och elva elevers uppfattningar om den pedagogiska skolmåltiden

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Valbona Kaba El-Jabi; Tanja Christoffersson; [2018]
  Nyckelord :hälsofrämjande; inflytande; pedagogisk skolmåltid; roller; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Christoffersson, Tanja och Kaba El-Jabi, Valbona (2018). Pedagogisk skolmåltid? – Fyra lärares och elva elevers uppfattningar om den pedagogiska skolmåltiden. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Par- och lagarbetets positiva effekt på andraspråkselevers känsla av trygghet i skolämnet idrott och hälsa : En studie om vad som enligt andraspråkselever utmärker trygg respektive otrygg undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emil Pettersson; Hanna Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en studie som handlar om andraspråkselevers känsla av trygghet respektive otrygghet i skolämnet idrott och hälsa. Tidigare forskning som har gjorts inom fältet visar att andraspråkselever har svårt att nå upp till de mål som hör ämnet till (Skolverket, 2016). LÄS MER

 5. 5. Vem bestämmer vem du är? : Identitetsregleringens påverkan på anställdas identitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sofia Agrell; Paulina Svensson; [2018]
  Nyckelord :Identitetsreglering; identitet; social identitet; organisationskultur; normativ styrning; organisationsidentitet; socialisation; värderingar;

  Sammanfattning : Författare: Sofia Agrell och Paulina Svensson Handledare: Kjell Arvidsson Examinator: Hans Wessblad                                                 Kurs: Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) 15 hp, 2FE78E   Titel: Vem bestämmer vem du är?   Problemformulering: Hur används identitetsreglering för att påverka anställdas identitet?   Syfte: Uppsatsens syfte är att identifiera vilka aspekter av identitetsreglering som används inom organisationer genom att ta reda på vilka medel som används för att påverka de anställdas identitet.   Metod: Studien har en deduktiv ansats med en kvalitativ datainsamling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet grupp mål.

Din email-adress: