Sökning: "hållbar dagvattenhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden hållbar dagvattenhantering.

 1. 1. Exempelstudie av regnbäddar i nordiskt klimat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Skoglund; [2018]
  Nyckelord :regnbädd; hållbar dagvattenhantering; växtval; rumslig struktur; dagvatten;

  Sammanfattning : I tider med en ökad urbanisering i kombination med ökad nederbörd till följd av klimatförändringar behövs alternativa lösningar för dagvattenhantering i våra städer. En av dessa alternativa lösningar är regnbäddar, vilket är ett relativt nytt koncept i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Hållbar dagvattenhantering i den befintliga stadsmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Sofia Kac; [2017]
  Nyckelord :Dagvatten; Hållbart; Magasinering; Augustenborg; Svackdiken; Regnbäddar; Öppen; Infilitrationsytor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Utifrån handböcker för hållbar dagvattenhantering har information om geometrisk utformning och uppbyggnad av några hållbara dagvatten- anläggningar tagits fram. Tillsammans med bland annat information om effektiv porositet har den totala volymen som dessa anläggningar kan magasinera beräknats med hänsyn till hur ytkrävande de är, kubikmeter dagvatten per kvadratmeter yta. LÄS MER

 3. 3. Grå-gröna lösningar : för en hållbar dagvattenhantering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sebastian Kreymann Eriksson; [2017]
  Nyckelord :grå-gröna dagvattenlösningar; hållbart dagvatten; dagvattenhantering; gröna tak; genomsläppliga beläggningar; regnbädd;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om grå-gröna lösningar för en hållbar dagvattenhantering. Arbetet är skrivet för dem som är intresserad av dagvattenhantering och har ett intresse angående hur dagvatten kan användas för att bidra till hållbara städer. LÄS MER

 4. 4. Ekologisk dagvattenhantering i städer : Med utgångspunkt i förtätningsprojektet vid Flygaregatan i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Harald Andersson; [2017]
  Nyckelord :Ekologisk dagvattenhantering; dagvattenrening; biofilter; hållbar stadsplanering; Flygaregatan i Halmstad.;

  Sammanfattning : Städer förtätas och de hårdgjorda ytorna, där vatten inte kan infiltreras i marken, ökar. I kombination med klimatförändringar och en framtida ökad nederbörd leder det till översvämningsrisker när dagvattnet, som rinner på marken, ska hanteras av underjordiska rörledningar med begränsad kapacitet. LÄS MER

 5. 5. Hållbar dagvattenhantering - En fallstudie i Nyköping

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Sara Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Stormwater; stormwater management; Dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; lokalt omhändertagande av dagvatten; klimatförändringar; fördröjningsmetoder;

  Sammanfattning : In urban areas stormwater have become a problem due to limited infiltration. Impermeable surfaces such as asphalt covers and buildings cause changes in the flow of water and content of contaminating products, which normally are not processed by sewage treatment works. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hållbar dagvattenhantering.

Din email-adress: