Sökning: "healthcare providers"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden healthcare providers.

 1. 1. Perception and prevention of healthcare-associated infections among nurses – an Interview Study in an Intensive Care Unit in Kampala, Uganda

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hannes Baker; Fredrik Jungnelius; [2018-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background. Healthcare associated infections (HAIs) is an extensive problem and the most frequent adverse health event in healthcare worldwide. The prevalence is higher in low-income countries and in intensive care units (ICU) where outbreaks often originate. LÄS MER

 2. 2. Upplevelse av vårdpersonalens bemötande hos patienter med cancer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Rumar; Anna Pihlström; [2018]
  Nyckelord :Communications; neoplasms; patient-experience; Bemötande; neoplasma; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Inom forskningen ligger fokus till stor del på hur sjukvårdspersonalen upplever bemötandet i kontakten med patienterna. För att förstå patienternas upplevelse behöver deras perspektiv undersökas. En utsatt grupp är patienter med cancer, eftersom det är en livshotande sjukdom som väcker existentiella frågor. . LÄS MER

 3. 3. Ungdomar och unga vuxnas upplevelser av att genomgå en cancerbehandling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Andersson; Anna-Lisa Parlapiano; [2018]
  Nyckelord :Cancer; adolescents; young adults; experiences; Cancer; ungdomar; unga vuxna; upplevelser;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva ungdomar och unga vuxnas upplevelser av att genomgå en cancerbehandling och vilket behov av stöd som behövts under behandlingen. Metod: En litteraturstudie har gjorts där 11 orginalartiklar med kvalitativa studier från databaserna Pubmed och Cinahl har använts. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av egenvård vid diabetes typ 1 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Felicia Hägghult; Carolina Sterner; [2018]
  Nyckelord :self-care actions; routines; social support; qualitative; egenvårdsåtgärder; rutiner; socialt stöd; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en sjukdom som ständigt ökar världen över. För att kunna leva ett bra liv trots sjukdomen är egenvård en grundläggande faktor. Syfte: Att beskriva personers erfarenheter av egenvård vid diabetes typ 1. LÄS MER

 5. 5. Har jag tolkat dig rätt? : En litteraturstudie om uppfattningar och erfarenheter av tolkar inom vården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Caroline Green; Johanna Ronnås; [2018]
  Nyckelord :language barriers; translation; interpreter; health care; språkbarriärer; översättning; tolk; sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många länder i världen kan betraktas som mångkulturella vilket leder till att många olika språk möts inom vården och behovet av tolkar ökar. Att ha en tredje part i ett samtal kan eventuellt leda till komplikationer såsom missförstånd. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet healthcare providers.

Din email-adress: