Sökning: "hermeneutisk synsätt"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden hermeneutisk synsätt.

 1. 1. Vi sitter i samma båt, varför ror vi inte åt samma håll? : En essä om skilda synsätt inom fritidshemmet, samt hur samsyn med interkulturellt förhållningssätt kan skapas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Lavesson Hjortzberg; [2018]
  Nyckelord :recreation centre; staff at recreation centre; learning professional practice; consensus; interculturalism; fritidshem; fritidshemspersonal; lärande; yrkespraktik; samsyn; interkulturalitet;

  Sammanfattning : This study is based on a self-experienced dilemma in which I find it difficult to understand why a colleague and I do not have similar views on the professional practice of the recreation centre and its staff. A conflict ensues because I fail to understand him when he articulates everything that he perceives to be wrong with our recreation centre. LÄS MER

 2. 2. Att konnekta med elever i skolsvårigheter är ingen Quick Fix

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marja Boberg; Helena Bogren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Boberg, Marja & Bogren, Helena (2016). Att konnekta med elever i skolsvårigheter är ingen Quick Fix - En studie om relationella förhållningssätt på IM. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola, 90hp. LÄS MER

 3. 3. Extra anpassningar – hur, vad, när och varför? En kvalitativ intervjustudie av sex matematiklärares upplevelse av extra anpassningar i arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna-Karin Bondesson; Ingrid Stoltz; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyfteStudiens syfte har varit att undersöka hur sex matematiklärare uppfattar och förhåller sig till extra anpassningar för elever som uppvisar svårigheter inom både läs och skriv och matematik. Frågeställningar som har legat till grund för undersökningen är: Hur uppfattar lärarna begreppet extra anpassningar? Vilka hinder och möjligheter kan lärarna se i arbetet med extra anpassningar? Hur omsätter lärarna information om elevens specifika behov till didaktiska åtgärder? TeoriDe teoretiska utgångspunkterna som studien tar avstamp i är dels det sociokulturella perspektivet där pedagogernas didaktiska val kopplas till elevens lärande. LÄS MER

 4. 4. Alla elever är fritidselever! : Inkludering av grundsärskolans elever i grundskolans fritidshem – en studie av fritidslärares förståelsehorisonter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning; Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning

  Författare :Josefin Hofer; Maria Sund; [2017]
  Nyckelord :Inkludering; grundsärskoleelever; grundsärskolan; grundskolan; fritidshem; inkluderande arbetssätt; hermeneutik; intervju;

  Sammanfattning : Studienhandlar om fritidslärares förståelsehorisonter för sitt inkluderande arbetssätt av grundsärskolans elever i grundskolans fritidshem. Ett hermeneutiskt perspektiv antogs för att kunna tolka och förstå fritidslärares tankar kring sitt inkluderande arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Förskollärarperspektiv på barns skrivande i förskolan : -      Utifrån ett förstärkt uppdrag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Susann Paulsson; [2017]
  Nyckelord :Pre-school children writing; cognitive development; interplay; experiencing; meaning making; lifeworld; Förskolebarns skrivande; kognitiv utveckling; samspel; erfarande; meningsskapande; livsvärldar;

  Sammanfattning : Studien har fokus på hur ett antal förskollärare tolkar sitt uppdrag när det gäller barns skriftspråkande i förskolan. De två problemformuleringen är följande; Hur tolkar ett antal förskollärare sitt uppdrag när det gäller barns lärande och villkor av skriftspråket? Hur ser ett antal förskollärare på sina förutsättningar att stödja barns skrivande med utgångspunkt i att barn är meningsskapande i sitt sätt att använda skriftspråket? Det teoretiska ramverket utgörs av tre förekommande perspektiv eller synsätt på barns skriftspråksutveckling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hermeneutisk synsätt.

Din email-adress: