Sökning: "hermeneutisk synsätt"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden hermeneutisk synsätt.

 1. 1. Att konnekta med elever i skolsvårigheter är ingen Quick Fix

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marja Boberg; Helena Bogren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Boberg, Marja & Bogren, Helena (2016). Att konnekta med elever i skolsvårigheter är ingen Quick Fix - En studie om relationella förhållningssätt på IM. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola, 90hp. LÄS MER

 2. 2. Extra anpassningar – hur, vad, när och varför? En kvalitativ intervjustudie av sex matematiklärares upplevelse av extra anpassningar i arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna-Karin Bondesson; Ingrid Stoltz; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyfteStudiens syfte har varit att undersöka hur sex matematiklärare uppfattar och förhåller sig till extra anpassningar för elever som uppvisar svårigheter inom både läs och skriv och matematik. Frågeställningar som har legat till grund för undersökningen är: Hur uppfattar lärarna begreppet extra anpassningar? Vilka hinder och möjligheter kan lärarna se i arbetet med extra anpassningar? Hur omsätter lärarna information om elevens specifika behov till didaktiska åtgärder? TeoriDe teoretiska utgångspunkterna som studien tar avstamp i är dels det sociokulturella perspektivet där pedagogernas didaktiska val kopplas till elevens lärande. LÄS MER

 3. 3. Alla elever är fritidselever! : Inkludering av grundsärskolans elever i grundskolans fritidshem – en studie av fritidslärares förståelsehorisonter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning; Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning

  Författare :Josefin Hofer; Maria Sund; [2017]
  Nyckelord :Inkludering; grundsärskoleelever; grundsärskolan; grundskolan; fritidshem; inkluderande arbetssätt; hermeneutik; intervju;

  Sammanfattning : Studienhandlar om fritidslärares förståelsehorisonter för sitt inkluderande arbetssätt av grundsärskolans elever i grundskolans fritidshem. Ett hermeneutiskt perspektiv antogs för att kunna tolka och förstå fritidslärares tankar kring sitt inkluderande arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Styrkonceptet Lean Productions påverkan på medarbetares självständighet och delaktighet : Medarbetares upplevelser av Lean Production

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emil Vestlund; Raqiq Hyder; [2017]
  Nyckelord :Lean Production; Autonomy; Participation; Employees; Working environment; Lean Production; Självständighet; Delaktighet; Medarbetare; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att skapa förståelse för hur medarbetare upplever att självständighet och delaktighet påverkas vid en tillämpning av Lean Production. Metoden bygger på en hermeneutisk vetenskapstradition med en verklighetsbild som är från ett socialkonstruktivistiskt synsätt. LÄS MER

 5. 5. ”Vi dricker inte nu, men vi tror att vi kommer göra det” : En kvalitativ studie som belyser skolpersonals uppfattningar och erfarenheter med ANDT-undervisning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Emelie Bengtsson; Malin Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Prevention; Drug prevention; Drug education; Secondary education; high school students.; ANDT;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker erfarenheter och upplevelser kring ANDT undervisning hos skolpersonal. Vidare skildrar studien svårigheter respektive möjligheter som skolpersonal upplever i samband med undervisningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hermeneutisk synsätt.

Din email-adress: