Sökning: "hermeneutisk synsätt"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden hermeneutisk synsätt.

 1. 1. Ett företag inom textilindustrin och dess samarbete med en Multi-Stakeholder Initiative

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Fransson; Adam Gustafsson; [2016-09-05]
  Nyckelord :Multi-Stakeholder Initiative; Institutionell teori; Klubbteori;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Sambandet mellan produktion och hållbarhetsproblematik är idagens världsordning tydligt. Då många produktionsländer saknar adekvat lagstiftning eller en fungerandestatsapparat har privata regleringssystem vuxit fram för att adressera denna problematik. LÄS MER

 2. 2. Skolfrånvaro i ”en skola för alla” Vägar tillbaka mot framtiden En kvalitativ undersökning av skolfrånvaro ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Patrik Lövdinger; [2016-06-23]
  Nyckelord :Skolfrånvaro; Hemmasittare; Samverkan; Systemteori;

  Sammanfattning : AbstractSyfte:Syftet är att undersöka pedagogers uppfattningar om elevers skolfrånvaro i grundskolanssenare år.Frågeställningar:􀁸 Vilka orsaker finns det till skolfrånvaro?􀁸 Hur bedrivs ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för att förhindraskolfrånvaro?􀁸 Vilka möjligheter och svårigheter finns i samverkansarbetet?􀁸 Vilka förändringsfaktorer är viktiga för att upprätthålla skolnärvaro?Teori:Den teoretiska utgångspunkten i studien är systemteori. LÄS MER

 3. 3. Hur användningen av språk kan göra skillnad i en förskoleverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jonas Malmqvist Ulrika Andersson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Problemområde Syftet med arbetet är att synliggöra hur barn framställs muntligt och verbalt inom en förskoleverksamhet. I studien vill vi undersöka om samma barnsyn kan spåras i det skrivna och det verbala språket. LÄS MER

 4. 4. ”Den både höjer och sänker”. En kvalitativ studie om hur nio lärare i grundsärskolan ser på ”Läroplan för grundsärskolan 2011”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hillevi Lindberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SyfteÅr 2011 fick grundsärskolan, och även grundskolan, en ny samlad läroplan. Syftet med denna studie var att undersöka hur några lärare i grundsärskolan såg på Läroplan för grundsärskolan 2011 (Lgrsä 11), efter att ha haft den som styrdokument i fyra och ett halvt år, samt att undersöka på vilket sätt den har bidragit till att förändra deras undervisning och syn på elevers lärande och kunskapsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Användning av aktivitetsbaserat kontor : Chefers upplevda möjligheter att utöva ledarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Carolina Frances; Malin Westergren; [2016]
  Nyckelord :activity-based office; manager; exercising leadership; motivation; communication; problem management; innovation; aktivitetsbaserat kontor; ledare; utöva ledarskap; motivation; kommunikation; problemhantering; innovation;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning kring aktivitetsbaserade kontor har fokuserat på underordnade  medarbetare och de effekter det har på deras arbete. Användningen av konceptet påverkar dock även medarbetare i en chefsposition. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hermeneutisk synsätt.

Din email-adress: