Sökning: "individual assessments"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden individual assessments.

 1. 1. Riktlinjer – en begränsning eller strävan mot rättvisa? : En kvalitativ studie om hur biståndshandläggare gör individuella bedömningar och samtidigt förhåller sig till kommunala riktlinjer. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Jönrup; Amelie Larsson; [2018]
  Nyckelord :Care managers; eldercare; homecare; guidelines; decision-making; needs assessment.; Biståndshandläggare; äldreomsorg; hemtjänst; riktlinjer; beslutsfattande; behovsbedömning.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand how eldercare managers, in their assessments of home care, needs to make individual decisions and at the same time keep to municipality’s guidelines. Our research questions deal with how eldercare managers make individual assessments and at the same time consider general municipality’s guidelines in their estimations of need for homecare assistance and how eldercare managers experience that individual assessments and general municipal guidelines relate to each other in estimations of needs for homecare assistance. LÄS MER

 2. 2. The Persistent Measurement Biases

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Hans Liang; [2018]
  Nyckelord :Equity Valuation; Linear Information Models; Accounting-Based Valuation; Conservative Accounting;

  Sammanfattning : Despite recent advancements in the field of accounting-based valuation, the challenges in linking forecasts of residual income levels to past financial statements; and simultaneously considering the effects of conservatism in the accounting, remain. This paper describes the exploration of an equity valuation model that adheres to a linear information model as conceptualised by Ohlson (1995), and Feltham and Ohlson (1995) in the forecasts of earnings, which is parsimonious and individual for each firm. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av rådgivande telefonsamtal på hälsocentral – telefonsjuksköterskors och vårdsökandes perspektiv

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Pia Krutrök; Victoria Olovsson Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Telephone nursing; Telephone nurse; Care-seekers; Person-centered care; primary care.; Telefonrådgivning; telefonsjuksköterska; vårdsökande; personcentrerad vård; hälsocentral; bemötande; kvalitativ innehållsanalys; bemötande.;

  Sammanfattning : Telefonrådgivning har ersatt en stor del av traditionella vårdbesök, nationellt och internationellt. Tillgängligheten och enkelheten gör det till en uppskattad funktion av vårdsökande. LÄS MER

 4. 4. Ett förutsättningslöst möte med klienten? - en kvalitativ studie gällande biståndshandläggares upplevda handlingsutrymme och de etiska dilemman som kan uppstå.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Brobeck; Matilda Winberg; [2018]
  Nyckelord :Biståndshandläggare; etiska dilemman; gräsrotsbyråkrat; handlingsutrymme; helhetsperspektivet; ramlag; socialtjänstlagen; Aid administrators; ethical dilemmas; street-level bureaucrats; autonomy; holistic perspective; framework law; Social service act;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur biståndshandläggare upplever sitt handlingsutrymme i relation till deras konkreta arbetsuppgifter, individuella bedömningar samt deras möjlighet att tillgodose klienternas behov relaterat till de ramar som sätts av lag och organisationen de verkar inom, samt deras möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper i dessa uppgifter. Vidare syftar studien till att undersöka hur biståndshandläggarna upplever de etiska dilemman som kan uppstå i deras arbete relaterat till detta. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars skattning av 3-åringars sociala, emotionella och språkliga förmåga

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Maria Svensson; Daniela Wikström; [2018]
  Nyckelord :Barnhälsovård; samspel; läsning; föräldraskap; SDQ; hälsa; språkligt engagemang; kön; Fokusenkäten; logoped; enkät; social förmåga; emotionell förmåga; språk; språklig förmåga; 3-åringar; språklig stimulans; utbildningsnivå; födelseland;

  Sammanfattning : ABSTRACT In Sweden parents in general has a high degree of trust in the Child Health Services (CHS) and it is imperative that the child healthcare works efficiently. The CHS offers early interventions to children and parents, through health monitoring, guidance and individual support. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet individual assessments.

Din email-adress: