Sökning: "individual assessments"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden individual assessments.

 1. 1. "Problematiken är mer komplex än att bara sakna inkomst" : En kvalitativ studie rörande bedömning om ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Åsa Moberg; Antonio Nicoli; [2017]
  Nyckelord :Income support; active job-seeker; discreation; assessment; control; Ekonomiskt bistånd; aktivt arbetssökande; handlingsutrymme; bedömning; kontroll;

  Sammanfattning : A Social Services Act was introduced in 2016 to avoid differences concerning assessments between municipalities and to improve legal certainty and equal treatment among applicants. This study is aiming at investigating social security officers’ assessment of applications for income support in order to fulfill the legislator’s aim of the actual act. LÄS MER

 2. 2. Psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av självmordsriskbedömning i det vardagliga arbetet inom psykiatrisk slutenvård : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Carl Kjellberg; Indira Peci; [2017]
  Nyckelord :Patient; psychiatric nurse; qualitative content analysis; suicide; suicide risk assessment;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to illuminate psychiatric nurses' experiences of suicide assessment in their daily work of a psychiatric inpatient ward. Background: The majority of all suicides are committed by people with some kind of psychiatric diagnosis and suicides within psychiatric hospital departments are increasing. LÄS MER

 3. 3. "Det är verkligen inte helt lätt" : En kvalitativ studie om utredande socialsekreterares tolkningar av barn som upplever våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Samantha Beckeman Jallouli; [2017]
  Nyckelord :Children who experience violence; Related people; Social workers; Barn som upplever våld; Närstående; Socialtjänsten; Utredande socialsekreterare;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att öka kunskapen om hur utredande socialsekreterare ser på fenomenet barn som upplever våld mellan närstående och hur deras tolkningar förhåller sig till de lagar och riktlinjer som finns gällande barn som upplever våld. Studien har genomförts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex yrkesverksamma barn- eller ungdomsutredare, vilka alla arbetar för socialtjänsten på förvaltningar inom Stockholm stad eller i kranskommuner till Stockholm. LÄS MER

 4. 4. En alternativ flyktingstatusbedömning - En undersökning av flyktingstatusbedömningar i Sverige mot bakgrund av UNHCR:s riktlinjer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lotten Berggren; [2017]
  Nyckelord :folkrätt; migrationsrätt; asylrätt; statusförklaring; flyktingstatus; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I och med införandet av den tillfälliga lagen har en asylsökandes skyddsstatus fått ökad betydelse. Exempelvis har flyktingar rätt till familjeåterförening medan alternativt skyddsbehövande som regel inte har det. LÄS MER

 5. 5. Det var en gång en get som war klein… : En explorativ studie om bisatser hos svensk-tyskspråkiga förskolebarn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Frauke Jonsson; [2017]
  Nyckelord :bilingualism; subordinate clauses; syntax; language acquisition; language development; child language; German; Swedish; Mehrsprachigkeit; Nebensätze; Syntax; Spracherwerb; Sprachentwicklung; Kindersprache; Deutsch; Schwedisch; flerspråkighet; bisatser; syntax; språkutveckling; språkinlärning; barnspråk; tyska; svenska;

  Sammanfattning : Bilingual children's language can display traits that mimic language disorder symptoms, and a good understanding of bilingual language development is essential in order to avoid misdiagnosis. This study explores the production of subordinate clauses in 46 typically developing Swedish-German speaking children aged 4–6 years. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet individual assessments.

Din email-adress: