Sökning: "information in schools"

Visar resultat 1 - 5 av 548 uppsatser innehållade orden information in schools.

 1. 1. Vad handlar det om? : En studie om elevers tolkningar av texter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Läs & skriv

  Författare :Sofie Josefsson; [2017]
  Nyckelord :Reading comprehension; listening comprehension; text interpretation; inferences; text movability; Läsförståelse; hörförståelse; texttolkning; inferenser; textrörlighet;

  Sammanfattning : Elever spenderar övervägande tiden i undervisningen på att lyssna, och betydligt mindre tid på att läsa (Adelmann, 2009). Att läsa är dock inte mindre viktigt. En av skolans uppgifter är att utveckla elevernas läsförmåga, så att de både kan läsa, använda och förstå texter (Lundberg & Herrlin, 2005). LÄS MER

 2. 2. Jag vill plugga musik! : - en intervjustudie om folkhögskolelärares uppfattningar om den musikhögskoleförberedande instrumentalundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Bajo Kohring; [2017]
  Nyckelord :education; folk high school; instrumental; interview; musical teaching; pedagogy; pragmatic perspective; folkhögskola; instrumentalundervisning; intervjuer; musikaliskt lärande; pedagogik; pragmatiskt perspektiv;

  Sammanfattning : I föreliggande studie presenteras vad instrumentallärare på folkhögskolor anser vara viktigt att arbeta med i sin undervisning med tanke på elevers kommande antagningsprov till musikhögskolor. För att belysa studiens forskningsområde läggs tidigare forskning fram samt annan relevant litteratur kring sociala och musikaliska aspekter på folkhögskolan och i instrumentalundervisning. LÄS MER

 3. 3. Samexistens eller samverkan? : en vinjettstudie om fältassistenters och lärares yrkesroller och samverkan

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Günes Sengüler; Björn Thörnqvist; [2017]
  Nyckelord :Teacher; Field worker; Cooperation; School; Vignette study; Lärare; Fältassistent; Samverkan; Skola; Vinjettstudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva och analysera lärares och fältassistenters syn på sina egna och varandras roller och arbetsuppgifter i arbetet med socialt utsatta barn, samt samverkan kring dessa barn. Vi har valt att utgå från två frågeställningar: (1) vilka uppfattningar har yrkesgrupperna gällande arbetet med socialt utsatta barn och vilka likheter och skillnader finns? och (2) vilka uppfattningar har yrkesgrupperna gällande det arbete som kan ske i samverkan och vilka likheter och skillnader finns? För att bringa klarhet i dessa frågor gick vi ut till 10 respondenter, fem från varje yrkesgrupp som fick läsa en vinjett och sedan svara på 7 frågor som gav oss ett datamaterial som vi använde till att besvara dessa frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Explicit and implicit comparison of English and Swedish in English course books for year 7 and year 11 in Sweden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Kristin Andersson; [2017]
  Nyckelord :language transfer; second language acquisition; contrastive language learning; språköverföring; andraspråksinlärning; kontrastivt språkstudium;

  Sammanfattning : This paper compares and contrasts how linguistic transfer has been incorporated in English course books for year 7 and year 11 in Swedish schools. This study has focused on finding explicit and implicit reference to transfer and interference in English course books for Swedish students by identifying references from the authors where they have pointed to similarities and differences between Swedish and English. LÄS MER

 5. 5. Navigating Sweden’s Parental Choice Education System : A Study of Asylum-Seeking Parents

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Brendan Munhall; [2017]
  Nyckelord :Asylum-seekers; migration; school choice; plural education; Sweden; grounded theory;

  Sammanfattning : As high levels of forced migration continue to challenge Europe, countries like Sweden are attempting to incorporate asylum-seekers into its education system. Over the past 50 years Sweden’s education system has undergone a unique shift from a centralized to a decentralized parental-choice model of schools. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet information in schools.

Din email-adress: