Sökning: "inlärning av ett andra språk"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden inlärning av ett andra språk.

 1. 1. Preposition and article usage in learner English : An investigation of negative transfer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Håkan Almerfors; [2018]
  Nyckelord :Error Analysis; article usage; preposition usage; negative transfer; corpus study; Swedish learners of English; Portuguese learners of English; felanalys; artikelanvändning; prepositionsanvändning; negativ språköverföring; korpusundersökning; svenska elever som studerar engelska; portugisiska elever som studerarar engelska;

  Sammanfattning : The ways in which someone’s first language (L1) influences his or her second language (L2) to create errors, that is negative transfer, is a topic that has received much attention in the field of Second Language Acquisition (SLA). Previous research has suggested that negative transfer is responsible for many errors. LÄS MER

 2. 2. Tredjespråksinlärning i åk 4-6 : Flerspråkiga elever i ett EFL klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sandra Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; tredjespråksinlärning; språkutveckling; EFL; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : I dagens mångkulturella skola möter vi flertalet barn med ett annat modersmål än svenska. Eleverna har kommit till landet av många olika anledningar och har alla olika erfarenheter med sig. LÄS MER

 3. 3. Engelskundervisning för nyanlända elever : En intervjustudie utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Majki Björkén; [2018]
  Nyckelord :Direktplacering; engelska som tredjespråk; individualisering; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Studien syftar till att synliggöra de strategier verksamma lärare beskriver att de använder sig av i mötet med nyanlända elever i engelskämnet. Bakgrunden behandlar en beskrivning av svenskt asylmottagande och en definition av begreppet nyanländ samt andra för studien relevanta begrepp. LÄS MER

 4. 4. En fallstudie om lärares och elevers uppfattningar kring särskild begåvning.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Larsson; [2018]
  Nyckelord :Identifiera; skriftspråk; speciallärare; särskild begåvning; twice- exceptional; upptäcka.;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studien vill belysa de särskilt begåvade eleverna, hur lärare kan möta och upptäcka dem så att de får den kunskapsutveckling de har rätt till. Att särskilt begåvade även kan ha inlärningssvårigheter, att begåvningen också kan vara ett hinder i deras inlärning och dölja andra svårigheter p.g.a. LÄS MER

 5. 5. ”Melodin fastnade” - Kan sång främja nyanlända elevers möjligheter att tillägna sig nya ord? En studie bland fyra nyanlända mellanstadieelever om sång som lärandemetod för att tillägna sig nya ord.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Alexander Dellstrand; [2017-12-18]
  Nyckelord :Vokabulär; Språk; Sång; Musik; Arbetsminne Keywords: Vocabulary; Language; Song; Music; Working memory;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks huruvida nyanlända elever kan tänkas främjas av sång som lärandemetod för att tillägna sig nya ord. Fyra nyanlända mellanstadieelever genomförde ett verbtest före respektive efter lektioner baserade på sång respektive högläsning, detta för att undersöka effekter av olika lärandemetoder. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet inlärning av ett andra språk.

Din email-adress: