Sökning: "interkulturell"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade ordet interkulturell.

 1. 1. Musik utan språk : en undersökning där undervisning i musik sker utan verbal kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Emanuel Åkerlund; [2018]
  Nyckelord :musikundervisning; musikpedagogik; icke-verbal kommunikation; interkulturell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka undervisningssituationer i musik som sker utan verbal kommunikation. Detta för att se om elever har möjlighet att avkoda icke-verbala instruktioner. För att undersöka detta undervisade jag en grupp elever i musik tre gånger utan att använda verbal kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Förskolan - inte bara på svenska : En kvalitativ studie rörande pedagogers syn på arbetet med flerspråkiga barn i förskoleverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lisa Lagebo; Rebecca Holmner; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; interkulturalitet; förskolan; språkutveckling; modersmål;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att fördjupa kunskapen om hur pedagoger i olika professioner inom förskolan ser på sitt arbete med att främja språkutveckling hos barn med svenska som andraspråk. Studien angrips utifrån två teoretiska perspektiv, ett sociokulturellt perspektiv samt ett interkulturellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter inom hälso- och sjukvården där ett gemensamt talat språk saknas : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Alessandra Benavente Molero; Amanda Melberg; [2017]
  Nyckelord :Immigranter; kommunikation; sjuksköterskors erfarenheter; språkbarriärer; tolkanvändning; transkulturell omvårdnad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens mångkulturella samhälle är det vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården att sjuksköterskan och patienten inte talar ett gemensamt språk. Detta kan vara vanligt när sjuksköterskan möter patienter som nyligen har immigrerat till ett land. LÄS MER

 4. 4. Att lära sig svenska som andraspråk i grundskolans tidigare åldrar : En kvalitativ studie ur lärares och speciallärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jessica Winkler; Sjölin Anna-Sofia; [2017]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; hinder; möjligheter och interkulturell kompetens; socciokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I svensk grundskola finns idag cirka 15 % elever med annat modersmål än svenska. Som blivande speciallärare anser vi att vi behöver öka vår förståelse för hur barn lär sig och tillägnar sig ett andraspråk. LÄS MER

 5. 5. Mediebilden av Sverige i USA : En kritisk diskursanalys av den förmedlade bilden avSverige i New York Times och Washington Post

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Mathias Ekström; Hamid Akhundov; [2017]
  Nyckelord :image; tourism; media; discourse; Sweden; USA; image; turism; media; diskurs; Sverige; USA;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes den internationella image av Sverige som förmedlats i tryckta medier i USA. Syftet med arbetet var att undersöka hur imagen av Sverige förmedlas i amerikanska medier samt hur den uppfattas av medborgare från USA i Sverige. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet interkulturell.

Din email-adress: