Sökning: "intervention läs-och skrivsvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden intervention läs-och skrivsvårigheter.

 1. 1. Flerspråkiga elever med språklig sårbarhet och grammatiska svårigheter- hur kan vi bedöma och hjälpa på rätt sätt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Teresa Laurisch; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Grammatik; Intervention; Processbarhetsteori; Språkstörning;

  Sammanfattning : Laurisch, Teresa (2018). Flerspråkiga elever som uppvisar grammatiska svårigheter- hur kan vi bedöma och hjälpa på rätt sätt? Speciallärarprogrammet med inriktning grav språkstörning, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Intensiv behandling för två förskolebarn med fonologiska svårigheter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Johanna Grudeborn; Hanna Rigvald; [2018]
  Nyckelord :phonological disorder; phonological treatment; treatment intensity; generalization; PCC; PWC; fonologisk språkstörning; fonologisk behandling; behandlingsintensitet; generalisering; PWC; PCC;

  Sammanfattning : Children with phonological disorder are at risk of developing reading and writing impairments. Phonological difficulties may also influence a child’s social interaction and it is for this reason that effective treatment of phonological disorder is important. One factor that may influence treatment efficacy, is treatment intensity. LÄS MER

 3. 3. Effekten av assisterande teknik på aspekter av läsning hos gymnasieelever med dyslexi och grava läs- och skrivsvårigheter: En interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Lydia Gullbing; Vendela Wickström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Intensivläsning En interventions- och intervjustudie baserad på Wendickmetoden och upprepad läsning Intense Reading An Intervention- and Interview Study based on the Wendick Model and repeated Reading

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Margareta Brönmark; Lena Pedersen; [2017]
  Nyckelord :Avkodning; fonologisk medvetenhet; motivation; upprepad läsning; Wendickmetoden;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Titel: ”Intensivläsning” - En interventions- och intervjustudie baserad på Wendickmetoden och upprepad läsning. An Intervention- and Interview Study based on the Wendick Model and repeated Reading. LÄS MER

 5. 5. RTI på sfi RTI. (Respons To Intervention) för kortutbildade sfi-elever med fokus på avkodning och läshastighet

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Axmarker; [2017]
  Nyckelord :sfi; kortutbildade; lässvårigheter; avkodning; RTI; förebyggande undervisning; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Elever inom utbildning i svenska för invandrare (sfi) som inte har utvecklat läs- och skrivförmåga på sitt modersmål ska få läs- och skrivinlärning inom ramen för sfi-utbildningen Det finns ett forskningsbehov att didaktiskt följa dessa elevers väg mot att bli litterata, i synnerhet för elever med läs- och skrivsvårigheter. Lästeorier bygger på att läsning handlar både om avkodning och förståelse (Kamhi & Catts, 2014) men i andraspråksforskningen har man inte forskat lika mycket på avkodning som man forskat på läsförståelse (Hyltenstam, 2010). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet intervention läs-och skrivsvårigheter.

Din email-adress: