Sökning: "intervjufrågor specialpedagog"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden intervjufrågor specialpedagog.

 1. 1. Förskolans fysiska inomhusmiljö : Förskollärares uppfattningar om den fysiska inomhusmiljön  med avseende på möbler och material

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jannica Nilsson; Malin Melkersson; [2016]
  Nyckelord :Fysisk miljö; möbler; material; inomhusmiljö; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur förskollärare uppfattar den fysiska inomhusmiljön i form av möbler och material, samt hur de uppfattar barnens möjlighet till inflytande i utformningen av miljön. En kvalitativ forskningsmetod har använts i form av intervjufrågor som utformats för att besvara vår studies frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet i den auditiva miljön Elever och pedagogers upplevelser av ett ljudutjämningssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Andersson; Susanne Mårtensson; [2015]
  Nyckelord :auditiv miljö; barn i behov av stöd; delaktighet; inlärning; ljudutjämningssystem; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Sandra Andersson och Susanne Mårtensson (2015). Delaktighet i den auditiva miljön. Elevers och pedagogers upplevelser av ett ljudutjämningssystem. (Participation in the auditory environment. LÄS MER

 3. 3. Studiehandledning på modersmålet: Ett steg mot Kunska och språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Nidhal Abdullah; Najiba Asaad; [2015]
  Nyckelord :Studiehandledning; språk; språkutveckling; modersmålelärare; nyanländaelever;

  Sammanfattning : Språket är grunden för alla elever för att fördjupa sina kunskaper i alla ämnen. Allt fler nyanlända elever uppvisar tydliga svårigheter i att ta till sig undervisningen på grund av bristande färdigheter i det svenska språket. Brister i språkutveckling får negativa konsekvenser för dessa elever. LÄS MER

 4. 4. Hur resultatet resutatet av TRAS används för att designa verksamheten i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Johanna Lindvall; [2013]
  Nyckelord :design; dokumentation; observation; TRAS;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks hur ett par förskollärare och en specialpedagog använder sig av resultatet av TRAS för att designa sin verksamhet. Jag har även undersökt hur resultatet av TRAS påverkar den pedagogiska miljön i verksamheten samt hur förskollärare och specialpedagoger ser på arbetet med TRAS. LÄS MER

 5. 5. Samverkan mellan förskola och socialtjänst gällande orosanmälan : En studie om vilka erfarenheter förskollärare, förskolechef, specialpedagog och socialsekreterare har av att samarbeta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Saga Karnestål; [2013]
  Nyckelord :Child neglect; interplay; feedback and compulsory reporting; Omsorgssvikt; samverkan; återkoppling och anmälningsskyldighet;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att bidra med kunskap kring hur man kan samverka mellan förskola och socialtjänst gällande barn som far illa. Min studie är utförd med kvalitativa intervjuer med verksam personal inom förskoleverksamheten och socialtjänsten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet intervjufrågor specialpedagog.

Din email-adress: