Sökning: "jämställdhet i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade orden jämställdhet i skolan.

 1. 1. ”Men jag tänker på Flugornas Herre, det är ju bara killar där” : En kvalitativ studie rörande lärares arbete med skönlitteratur ur ett genusperspektiv.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ellen Malcolm; Matilda Melin; [2018]
  Nyckelord :Genus; genusperspektiv; skönlitteratur; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Inledning: I ett samhälle som fortfarande präglas av stereotypiska könsroller har skolan enviktig funktion i att motverka att dessa reproduceras. Skolans styrdokument slår fast att skolverksamheten har ett ansvar att främja jämställdhet och bryta traditionella könsmönster. LÄS MER

 2. 2. Hur aktualiseras genus och jämställdhet på lågstadiet i förhållande till den geografiska kontexten? : En jämförelse mellan två skolor, en på landsbygden och en i storstaden.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Johanna Andersson; [2018]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; genuskodade mönster; genusperspektiv; landsbygd; storstad;

  Sammanfattning : I dagens skola finns det ett jämställdhetsmål som innebär att pojkar och flickor ska gessamma möjligheter ochfåen likvärdig utbildning och inte bemötas, bedömas eller ha olikakrav ochförväntningar på sig på grund avsitt kön. Skolan har även ett ansvar att bryta traditionella könsmönster och låta eleverna utvecklasin förmåga och sina intressen oberoende könstillhörighet. LÄS MER

 3. 3. Värdegrundsarbete på högstadiet - En intervjustudie med högstadieelever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Eva Susanne Hansson; [2018]
  Nyckelord :högstadiet; värdegrunden; värdegrundsarbete; relationellt perspektiv; sociokulturellt perspektiv; högstadiet; värdegrunden; värdegrundsarbete; relationellt perspektiv; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Syfte och frågeställningar Syftet med mitt arbete är att genom ett elevperspektiv försöka undersöka hur några högstadieelever diskuterar värdegrunden för att ta reda på om värdegrunden genomsyrar vardagen och är integrerad hos eleverna eller om arbetet med värdegrunden är formaliserat och schemalagt. Följande frågeställningar besvarar arbetets syfte: ● Hur förstår eleverna skolans värdegrund såsom den framställs i styrdokumenten? ● Hur tolkas och bearbetas värdegrundsbegrepp tillsammans med eleverna? ● Hur arbetar eleverna med värdegrunden i skolan? ● Hur möter eleverna värdegrunden i skolan? Teoretisk förankring Detta examensarbete utgick från tidigare forskning inom värdegrundsarbete och empirin tolkades genom det relationella perspektivet och det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 4. 4. Främjas jämställdhet i skolan? : En kvalitativ studie om samhällskunskapslärares förståelse och arbete med jämställdhet i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ebba Bolmstad; [2018]
  Nyckelord :Gender equality; gender; gender system; sex; civics; teacher; Jämställdhet; genus; genussystem; kön; samhällskunskap; lärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka samhällskunskapslärares förståelse av och arbete med jämställdhet i årskurs 4-6. Detta eftersom Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 framför att skolan ska främja jämställdhet mellan kvinnor och män (Skolverket, 2017c). Den teori som inspirerat studien är hermeneutik. LÄS MER

 5. 5. “They call her Ugly Girl” : en kvalitativ litteraturstudie av läromedel i engelska, utifrån aspekterna genus och heteronormativitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Evelina Landin Dillner; [2018]
  Nyckelord :​jämställdhet; stereotyper; queerteori; normer; hbtq; engelskundervisning;

  Sammanfattning : I skolans styrdokument står att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, eller sexuell läggning, och att skolan aktivt ska motverka traditionella könsmönster. Syftet med denna studie var att öka kunskapen om läromedel i ämnet engelska för grundskolans senare år utifrån aspekterna genus och heteronormativitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet jämställdhet i skolan.

Din email-adress: