Sökning: "kognitiv beteendeterapi kbt"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden kognitiv beteendeterapi kbt.

 1. 1. Fysisk aktivitet för patienter med depression – patient och omvårdnadsperspektiv - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Holmén; Tim Nordlund; [2018]
  Nyckelord :Depression; Nursing care; Physical activity; Depression; Fysisk aktivitet; Omvårdnadsåtgärd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet patienter som drabbas av depression växer både i Sverige och globalt. Behandling av depression består i huvudsak av antidepressiva läkemedel, kognitiv beteendeterapi (KBT) och elektrokonvulsiv behandling (ECT). Fysisk aktivitet har visat sig kunna lindra depressiva symtom. LÄS MER

 2. 2. Fungerar begränsningar i sovtid för patienter som genomgår kognitiv beteendeterapi mot insomni som exponering mot oro att sova för lite? : En kvantitativ studie på patienter som genomgår internetbehandling mot insomni.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Philip Larsson; Peter Landbris; [2018]
  Nyckelord :Internet-based Cognitive Behavioral Therapy; ICBT; CBT; Sleep restriction; Sleep compression; Insomnia; Exposure; Worry; Internetbehandling med kognitiv beteendeterapi; KBT-i; KBT; Sömnrestriktion; Sömnkomprimering; Insomni; Exponering; Oro.;

  Sammanfattning : Sömnsvårigheter inklusive insomni är ett utbrett problem för stora delar av befolkningen. Personer med insomni tenderar att oroa sig över sin sömn och har dysfunktionella antaganden kring sömnbristens konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Vidareutveckling av en behandlingsspecifik följsamhetsskala vid internetförmedlad KBT : En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Erik Bergqvist; Gustav Tyrell; [2018]
  Nyckelord :Adherence; internet-based cognitive behavioural therapy; ICBT; rating scale; panic disorder; Följsamhet; internetförmedlad kognitiv beteendeterapi; IKBT; skattningsskala; paniksyndrom;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att vidareutveckla en behandlingsspecifik följsamhetsskala för paniksyndrom vid internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT). Studiens frågeställningar var 1) uppnår skalan tillräcklig interbedömarreliabilitet, 2) finns det ett samband mellan skalan och det tidigare använda följsamhetsmåttet antalet genomförda moduler, och 3) finns det ett samband mellan skalan och behandlingsutfallet. LÄS MER

 4. 4. Musikterapi för patienter med utmattningssyndrom : En pilotstudie inom primärvården

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Dana Schwarze; [2018]
  Nyckelord :musikterapi; utmattning; utmattningssyndrom; utmattningsdepression; KBT; kognitiv beteendeterapi; primärvård; vårdcentral;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan har ökat i vårt samhälle under de senaste åren och diagnosen utmattningssyndrom har blivit ett utmanande tillstånd inom primärvården. Det finns inga etablerade evidensbaserade behandlingsmöjligheter. LÄS MER

 5. 5. Akademisk framgång och förberedelse inför arbetslivet : Effekter av en KBT-baserad stresshanteringsintervention avseende resiliens, livstillfredsställelse och användning av copingstrategier.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Therese Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Resilience; Life Satisfaction; Coping; Stress Management; Nursing Students; Resiliens; livstillfredsställelse; coping; stresshantering; sjuksköterskestudenter;

  Sammanfattning : Studier visar att många sjuksköterskestudenter upplever sig oförberedda inför ansvaret och stressen som sjuksköterskeyrket innebär och därmed överväger att lämna yrket inom fem år. Redan under studietiden är det många sjuksköterskestudenter som upplever stress- och utmattningssymtom, vilket påverkar det psykiska välbefinnandet samt engagemang och ambition till att leverera en säker och kvalitativ vård i kommande yrkesliv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kognitiv beteendeterapi kbt.

Din email-adress: