Sökning: "kvalitativ metod fokusgrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden kvalitativ metod fokusgrupp.

 1. 1. Föräldrars erfarenheter av läsningens betydelse efter besök inom barnhälsovården

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Evelina Krantz Ahlstrand; Sara Svahn; [2018]
  Nyckelord :child health care; family; focus group; collaboration; language development; barnhälsovård; familj; fokusgrupp; samverkan; språkutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnhälsovårdens mål är att främja och följa barnets hälsa, utveckling, välbefinnande och livssituation. I hälsosamtal med föräldrar lägger barnhälsovårdssköterskan grunden för en god språkutveckling. Vikten av bokläsning och det språkliga samspelet inom familjen har betydelse för barnets språkutveckling. LÄS MER

 2. 2. Att inte kunna berätta sanningen - Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med nyupptäckt cancersjukdom före patienten blivit informerad om diagnosen.

  Magister-uppsats,

  Författare :Sophia Hansen; Christine Litzell; [2017-07-13]
  Nyckelord :Cancerdiagnos; negativa besked; berätta sanningen; kommunikation; information; fokusgrupp; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Every year, about 50 000 people are diagnosed with cancer in Sweden. Thenurse will often have knowledge of the cancer diagnosis before the patient, and sometimes itcan take a while before the patient is notified. LÄS MER

 3. 3. Att bli sams med sitt kön. En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Disa Gårdstedt; Josefine Josefine; [2017-01-24]
  Nyckelord :Skönhetsideal; skam; ungdomsmottagning; sex; motmakt;

  Sammanfattning : Vårt syfte var att undersöka upplevelser av samhälleliga normer och skönhetsidealrörande fittan och dess påverkan på unga fittbärare. Vi har använt oss aven kvalitativ metod i form av en fokusgrupp med tre unga fittbärare. Vi haräven intervjuat tre barnmorskor och tre kuratorer på tre ungdomsmottagningar. LÄS MER

 4. 4. Det sitter i individen : En studie om organisationskultur på ett av Sveriges största akutsjukhus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Agnes Fyrgård; Amanda Helm; Olivia Sjöqvist; [2017]
  Nyckelord :organizational culture; subculture; culture; hospital; professional bureaucracy; profession.; organisationskultur; subkultur; kultur; sjukhus; professionsbyråkrati; profession.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur olika yrkeskategorier uppfattar organisationskultur och med den förståelsen belysa vikten av hur sjukhus kan arbeta med organisationskultur för att kunna möta framtidens växande och åldrande befolkning.                                                    Metod: Studien har en kvalitativ forskningsstrategi med en abduktiv ansats som behandlar fenomenet organisationskultur. LÄS MER

 5. 5. Tvärorganisatoriska förbättringsmöjligheter : En fallstudie om kvalitetsbrister inom order-till-leveransprocessen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Viktor Lööf; Rasmus Tandrup; [2017]
  Nyckelord :Order-to-delivery process; quality deficiencies; performance measurement; Order-till-leveransprocess; kvalitetsbrister; prestationsmätning;

  Sammanfattning : Kurs: Examensarbete i logistik och controller för Civilekonomprogrammet, 30 hp. 4FE18E & 4FE19E, VT17 Författare: Viktor Lööf och Rasmus Tandrup Handledare: Hana Hultén Examinator: Helena Forslund Titel: Tvärorganisatoriska förbättringsmöjligheter – En fallstudie om kvalitetsbrister inom order-till-leveransprocessen Bakgrund: Leverantörer har fått en allt viktigare roll i försörjningskedjan och order-till leveransprocessen har därför beskrivits som en av företagets viktigaste processer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvalitativ metod fokusgrupp.

Din email-adress: