Sökning: "kvalitativ metod med abduktiv ansats"

Visar resultat 1 - 5 av 337 uppsatser innehållade orden kvalitativ metod med abduktiv ansats.

 1. 1. Kulturen som får företagen att släppa kontrollen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Thulesius; Elin Söderbergh; Nathalie Krumm; Emma Åkesson; [2018]
  Nyckelord :corporate culture; corporate values; transaction costs; control costs; safeguard; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Kulturen som får företagen att släppa kontrollen - En studie i syfte att utforska sambandet mellan företagskultur och kontrollkostnader. Seminariedatum: 2018-01-11 Ämne/kurs: FEKH19 Examensuppsats Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp Författare: Nathalie Krumm, Elin Söderbergh, Sara Thulesius & Emma Åkesson Handledare: Merle Jacob Nyckelord: Företagskultur, värderingar, transaktionskostnader, kontrollkostnader, safeguard Syfte: Studiens syfte är att undersöka om det finns belägg för att företagskultur kan påverka kontrollkostnader och hur det i så fall tar sig i uttryck. LÄS MER

 2. 2. Aktierelaterade Incitamentsprogram : Att skapa långsiktigt engagemang i organisationen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexander Stark; Albin Soderling; [2018]
  Nyckelord :Långsiktiga incitamentsprogram; Aktier; Finansiella instrument; Aktierelaterade; Motivation; Ekonomistyrning.;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor Syftet med denna uppsats är att kartlägga de finansiella instrument som ligger till grund förlångsiktiga incitamentsprogram samt undersöka hur företag använder dessa somstyrinstrument i sin organisationen. Detta mynnar ut i problemformuleringen:- På vilket sätt kan organisationer använda sig av långsiktiga incitamentsprogram avfinansiell karaktär i sin styrning? Metod Studien har en abduktiv ansats vilket innebär att under arbetets gång har vi har hoppat framoch tillbaka mellan teori och empiri. LÄS MER

 3. 3. Varför väljer svenska företag att börsnoteras? - En fallstudie av tillväxtföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dennis Bader; Adem Göker; [2017-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En generell uppfattning kan vara att bolag väljer att börsnoteras föratt erhålla kapital. Det finns dock flera teorier som förklarar varför bolag väljer att göra enbörsnotering. Tidigare studier har visat att aktiemarknaden i Europa varit mest lämpligt förstörre företag, dock gäller detta inte för Sverige. LÄS MER

 4. 4. IAS 10 –Kunskap och incitament i redovisarens bedömningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Strömborg; Mariam Baginjan; [2017-06-01]
  Nyckelord :IAS 10; IFRS; incitament; kunskap; bedömning; balansdag; rapportperiod;

  Sammanfattning : Bakgrund & problem: Redovisningen är beroende av redovisarens tolkningar av redovisningsregler och bedömningar av situationer. Det här beroendet är enligt mycket av redovisnings-litteraturen ännu större hos principbaserade standarder, som IFRS. LÄS MER

 5. 5. Det sitter i individen : En studie om organisationskultur på ett av Sveriges största akutsjukhus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Agnes Fyrgård; Amanda Helm; Olivia Sjöqvist; [2017]
  Nyckelord :organizational culture; subculture; culture; hospital; professional bureaucracy; profession.; organisationskultur; subkultur; kultur; sjukhus; professionsbyråkrati; profession.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur olika yrkeskategorier uppfattar organisationskultur och med den förståelsen belysa vikten av hur sjukhus kan arbeta med organisationskultur för att kunna möta framtidens växande och åldrande befolkning.                                                    Metod: Studien har en kvalitativ forskningsstrategi med en abduktiv ansats som behandlar fenomenet organisationskultur. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvalitativ metod med abduktiv ansats.

Din email-adress: