Sökning: "kvalitativ metod med abduktiv ansats"

Visar resultat 1 - 5 av 343 uppsatser innehållade orden kvalitativ metod med abduktiv ansats.

 1. 1. Kulturen som får företagen att släppa kontrollen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Thulesius; Elin Söderbergh; Nathalie Krumm; Emma Åkesson; [2018]
  Nyckelord :corporate culture; corporate values; transaction costs; control costs; safeguard; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Kulturen som får företagen att släppa kontrollen - En studie i syfte att utforska sambandet mellan företagskultur och kontrollkostnader. Seminariedatum: 2018-01-11 Ämne/kurs: FEKH19 Examensuppsats Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp Författare: Nathalie Krumm, Elin Söderbergh, Sara Thulesius & Emma Åkesson Handledare: Merle Jacob Nyckelord: Företagskultur, värderingar, transaktionskostnader, kontrollkostnader, safeguard Syfte: Studiens syfte är att undersöka om det finns belägg för att företagskultur kan påverka kontrollkostnader och hur det i så fall tar sig i uttryck. LÄS MER

 2. 2. Redovisningskonsulten - en föränderlig yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Carola Laakakoski; Linnea Källman; Ingrid Ährlin; [2018]
  Nyckelord :Redovisningskonsult; Revisionsplikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alltsedan slutet av 1800-talet har det funnits revisionsplikt i Sverige. Denna revisionsplikt slopades dock 2010 för s.k. mindre bolag eftersom man i EU ville underlätta för de mindre bolagen samt stärka europas ekonomin genom att öka konkurrensen. LÄS MER

 3. 3. Nätverk som organiseringsform - En fallstudie om Axis Communications AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Schyllert; Josefin Lainevool; Hanna Isacsson; Sara Zäll; [2018]
  Nyckelord :Nätverk; Transaktionskostnader; Konkurrensfördelar; Lojalitet; Säkerhetsbranschen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka fördelar nätverk som en organiseringsform ger upphov till samt hur denna organiseringsform påverkar företags transaktionskostnader. Detta då det för tillfället råder en kunskapsteoretisk lucka angående hur företag som inte har tydligt definierade vertikala gränser ska definieras inom ramverket för transaktionskostnadsteorin. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsstyrning i klädbranschen : En kvalitativ studie om klädbutikers dagliga arbete med miljö och hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Esonita Ali; Magdalena Szumska; [2018]
  Nyckelord :hållbarhet; hållbarhetsstyrning; klädbransch; cirkulär ekonomi; hållbarhetsstrategier; miljö; återvinning; återanvändning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I Sverige köper varje person cirka 12,5 kilo kläder årligen, varav cirka 8 kilo slängs. Idag tillverkas en stor mängd kläder av dålig kvalité som dessutom inte håller särskilt länge. Modebranschen genomsyras av linjär ekonomi som inte tar hänsyn till att materialanvändning görs utifrån ett hållbart sätt. LÄS MER

 5. 5. Aktierelaterade Incitamentsprogram : Att skapa långsiktigt engagemang i organisationen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexander Stark; Albin Soderling; [2018]
  Nyckelord :Långsiktiga incitamentsprogram; Aktier; Finansiella instrument; Aktierelaterade; Motivation; Ekonomistyrning.;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor Syftet med denna uppsats är att kartlägga de finansiella instrument som ligger till grund förlångsiktiga incitamentsprogram samt undersöka hur företag använder dessa somstyrinstrument i sin organisationen. Detta mynnar ut i problemformuleringen:- På vilket sätt kan organisationer använda sig av långsiktiga incitamentsprogram avfinansiell karaktär i sin styrning? Metod Studien har en abduktiv ansats vilket innebär att under arbetets gång har vi har hoppat framoch tillbaka mellan teori och empiri. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvalitativ metod med abduktiv ansats.

Din email-adress: