Sökning: "kvalitativa intervju metoder"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden kvalitativa intervju metoder.

 1. 1. Från reproduktion till produktion : En intervjustudie om hur lärare beskriver sin undervisning om idégenerering på Estetprogrammet

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Nordell; [2018]
  Nyckelord :Idea generation; creativity; Estetprogrammet; creation; teaching; student ideas; Idégenerering; kreativitet; Estetprogrammet; skapande; undervisning; elevers idéer;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en studie med ett fenomenologiskt och hermeneutiskt perspektiv. Genom kvalitativa forskningsintervjuer har estetlärares sätt att se på undervisning om idégenerering undersökts. LÄS MER

 2. 2. Trafikplanering utifrån ett socialt hållbart perspektiv : - en undersökning inför Västerås Stads planering av stadsdelen Sätra

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tim Laurell; [2018]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; social hållbarhet; oskyddade trafikanter; offentliga rummet; trafikplanering; gång- och cykelbana; fotgängare; cyklister och mobilitet.;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte var att efter den mörka bild som uppmålats av den sociala hållbarheten i Sverige, studera vilka faktorer som man inom samhällsplaneringen förhåller sig till vid en socialt hållbar trafikplanering. Studien inriktade sig på att undersöka socialt hållbart planerad kollektivtrafik, cykel och gång. LÄS MER

 3. 3. När det verbala språket inte räcker till : En studie kring bildens betydelse vid språkinlärning för vuxna andraspråksinlärare

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mujdeh Hedlund; [2018]
  Nyckelord :Sociosemiotiska teorin; semiotiska resurser; modaliteter; affordance betydelsepotential; meningsskapande; ut vidgat textbegrepp.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse andraspråkslärare anser att användning av bild som en semiotisk resurs har i undervisning för vuxna andraspråksinlärare. Studien har sin grund i den sociosemiotiska teorin. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar ett virtuellt teams kommunikationsprocesser inom agila mjukvaruutevcklingsprojekt : En fallstudie av Altran

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Elin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Agile methods; Distributed teams; Virtual teams; Communication process; Team process; Agila metoder; Distribuerade team; Virtuella team; Kommunikationsprocess; Teamprocess;

  Sammanfattning : I takt med att det blir vanligare att arbeta i team inom organisationer, utförs allt mer forskning om teamprocesser som påverkar teamens resultat och prestanda. Teamkommunikation är en teamprocess som vid upprepade tillfällen har identifierats som en av de teamprocesser som har en stor inverkan på teamens arbetsresultat. LÄS MER

 5. 5. Läs- och skrivsvårigheter : En kvalitativ studie om hur grundskollärare i åk 2 och 3 arbetar med läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Carolina Wäring; [2018]
  Nyckelord :Reading- and writing difficulties; resources; equivalent education; teacher s competence; Läs- och skrivsvårigheter; skolans resurser; likvärdig undervisning; metoder; lärarens kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur grundskollärare i årskurs 2 och 3 arbetar med läs- och skrivsvårigheter. Samt att undersöka vad grundskolan kan ge för resurser för att hjälpa dessa elever. Materialet till denna studie har samlats in med hjälp av den kvalitativa metoden intervju. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvalitativa intervju metoder.

Din email-adress: